Sma­ken på kok­ke­yr­ket

Mens det ba­kes, ste­kes og ko­kes for­mid­les gle­den av å lage mat til 300 ni­ende­klas­sin­ger. Må­let er å re­krut­te­re fle­re ung­dom­mer i Finn­mark til kok­ke­yr­ket.

Altaposten - - Sidan 1 - SMAKE? Tu­va Mon­sen lu­rer på om Ei­rill Ny­voll Ol­sen li­ker risot­to­en. Det luk­ter i hvert fall godt... Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

– Jeg har la­ert å lage pav­lova kake­bunn. Det var gans­ke lett, og det har va­ert gøy å va­ere her i dag, sier Ing­rid Gab­ri­el­sen i 9. klas­se fra Al­ta ung­doms­sko­le.

– Jeg har lagd kyl­ling med ba­con og pesto. De har la­ert oss mye, vist oss og hjul­pet oss godt, for­tel­ler Ei­rill Ny­voll Ol­sen.

– Jeg har lagd risot­to. Det er ris, med løk, pap­ri­ka, flø­te og hvit­vin, tror det blir godt, sier Tu­va Mon­sen.

I dag la­ger ni­ende­klas­sin­ge­ne fyl­te kyl­ling­bryst med ba­con og pesto, risot­to, pav­lova, brød, ka­nel­bol­ler som om de ald­ri skul­le gjort an­net. Ved å ha 300 ni­ende­klas­sin­ger i la­ere en dag, har Fag­opp­la­e­rings­kon­to­ret i Finn­mark et mål om å ska­pe ny in­ter­es­se for ut­dan­ning og yr­ke­ne i res­tau­rant- og mat­fag. Pro­sjek­tet har de ret­tet di­rek­te mot ele­ve­ne i 9. klas­se på Al­ta og Sand­fal­let ung­doms­sko­ler.

– Vi har lyst å vise ele­ve­ne hvor fan­tas­tisk det er å job­be med mat, og hvor­dan kok­ke­yr­ket er. Jeg sy­nes ele­ve­ne er vel­dig flin­ke og vel­dig in­ter­es­ser­te, sier Kåre Swan Løv­lund, ba­ker og an­satt ved Fag­opp­la­e­rings­kon­to­ret i Finn­mark.

– Al­le tren­ger mat, det er jobb til al­le, man har man­ge mu­lig­he­ter in­nen­for mat­fa­ge­ne, man kan job­be med mat over hele ver­den. Job­ber du med mat, får du en god grunn­platt­form til å kom­me deg vi­de­re i li­vet, sier Swan Løv­lund.

Ut­dan­nes for få kok­ker

– Vi ser at reise­li­vet i Finn­mark går så det su­ser. Om­set­nin­ga blir bed­re og bed­re med fle­re til­rei­sen­de også på vin­te­ren.

LA­ERER Å BAKE: Te­odor Holm­vik, Fri­da Gun­der­sen og Aur­ora Stri­feldt la­ger ka­nel­bol­ler un­der kyn­dig vei­led­ning av la­erer Kåre Swan Løv­lund, fra Fag­opp­la­e­rings­kon­to­ret Finn­mark.

SERVERES: Ma­ten kan serveres, lagt på fat un­der vei­led­ning av Tom Kris­ti­an Roms­dal fra Fag­opp­la­e­rings­kon­to­ret i Finn­mark.

BA­KER BRØD OG BOLLER: Her er det ka­nel­bol­le­ne som be­gyn­ner å ta form. Vik­to­ria Bakke­by og Ju­li­jan­ne Da­l­elv er flin­ke med gjaer­baks­ten.

BAER PÅ TOPPEN: En­de­lig er des­ser­ten fer­dig. Her leg­ger Ing­rid Gab­ri­el­sen på baer, mens Tu­va Mon­sen ven­ter spent.

DESSERT: Mor­ten Se­ver­in­sen har kon­troll på pav­lo­va­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.