Po­pu­la­ere Jan Ole rock­er løs

Jan Ole Kris­ten­sen hen­tes inn når det trengs en stø­dig gi­ta­rist i tv-ruta. Nå rock­er han løs med sitt eget pro­sjekt.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Kau­to­kei­no-mu­si­ke­ren er bran­sjens prof­fe alt­mu­lig­mann, en dyk­tig mu­si­ker som tak­ler alt av sjan­ge­re, se­nest un­der Stjerne­kamp på NRK. Ved si­den av er han i skik­ke­lig med­vind med trio­en The Lar­go, pro­gres­siv 70-talls­rock som får svet­ten til å pip­le på både mu­si­ke­re og pub­li­kum. I dag spil­ler de på Ma­ras i Kau­to­kei­no, før de duk­ker opp på Bari­la i mor­gen.

Sin­gel tar av

– Det er selv­føl­ge­lig vel­dig hyg­ge­lig å bli hy­ret inn som mu­si­ker til uli­ke pro­gram­mer og kon­sep­ter. Det er jo det jeg le­ver av, men det er sam­ti­dig vel­dig ar­tig med å ha sine egne pro­sjek­ter. Vi had­de noen lå­ter vi bare måt­te rea­li­se­re, så det er jo skik­ke­lig ar­tig når mot­ta­kel­sen er så god, sier Kris­ten­sen.

Sin­ge­len Big Black Ho­le er da

også en skik­ke­lig gy­se­re av en feit, riff­ba­sert låt i ter­ren­get Led Zep­pe­lin og Wolf­mot­her. – Klart jeg er pre­get av det jeg har hørt opp gjen­nom åre­ne, sier Jan Ole, som kan for­tel­le at sin­ge­len ale­ne har gjort at de er book­et til di­ver­se fes­ti­va­ler.

For­be­re­der seg godt

Med seg i ban­det har han Alf Mag­ne Hille­stad på trom­mer og Lars Isach­sen Jem­te­rud på bass, mens han selv trak­te­rer gi­tar og vo­kal. Det be­tyr vreng­te vo­ka­ler og riff­rock som får de som be­hers­ker luft­gi­tar til å hive seg med. For de som har fulgt kar­rie­ren til Jan Ole, vet at han også kan spil­ler raf­fi­ner­te lå­ter av Po­lice og Sting med skrem­men­de treff­sik­ker­het. Det kom­mer ikke av seg selv. En av nøk­ke­len til at han hen­tes inn som ses­sion-mu­si­ker, er unik til­pas­ning­e­vne.

– Jeg tror også det hand­ler om for­be­re­del­ser. Jeg kom­mer godt for­be­redt til et opp­legg som be­tyr mye for de in­volver­te, sier Kris­ten­sen, som er kjent fra ban­det Jack og ikke minst Pi­nionhed, der han spil­te med Petter Carl­sen og sik­ret Nm-gull i rock. Trang fød­sel, Gau­te Or­må­sen og Dun­der­beist er blant de som har dratt nyt­te av Jan Oles kva­li­te­ter, i til­legg til en hel haug med tv-pro­gram.

Cd-slipp nes­te år

The Lar­go er imid­ler­tid noe helt an­net og langt rå­ere. – Klart man drøm­mer om å gjø­re suk­sess med sitt eget band, selv om det er et hobby­pro­sjekt ved si­den av. Her var det også slik at jeg had­de skre­vet en låt med trom­mi­sen, og vips så var vi der. Vi har spilt inn fle­re lå­ter og kom­mer snart med en ny sin­gel, så plan­leg­get vi Cd-slipp til nes­te år, av­slø­rer Jan Ole, som dro til Oslo al­le­re­de i 2001, 20 år gam­mel.

– Dette er klas­sisk rock slik jeg li­ker det, sier Jan Ole, som hå­per de ten­ker li­ke­dan i rocke­mil­jø­et i Kau­to­kei­no og Al­ta den­ne hel­ga.

ELITEMUSIKER: Jan Ole Bul­jo bru­kes som mu­si­ker til en rek­ke tv-pro­gram og pro­sjek­ter, en alt­mu­lig­mann på elite­nivå. (Ar­kiv­foto)

PÅ TURNE: The Lar­go spil­ler i Kau­to­kei­no i kveld, før det blir kon­sert i Al­ta lør­dag, pa­ral­lelt med kon­sep­tet Spill norsk. Lør­dag blir en mu­sikkveld av de sjeld­ne i byen. (Foto: Pres­se)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.