Sty­ret rak­net

Sty­ret i folke­ak­sjons­grup­pa har stilt sine plas­ser til dis­po­si­sjon. Bråk og mis­til­lit blant med­lem­me­ne skal va­ere år­sa­ken.

Altaposten - - Sidan 1 - Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

Sty­ret i folke­ak­sjo­nen for syke­hus er i opp­løs­ning.

Ons­dag had­de grup­pa styre­møte og der ble det be­slut­tet at al­le styre­med­lem­me­ne stil­ler sin plass til dis­po­si­sjon. I de­sem­ber blir det eks­tra­or­di­na­ert års­møte.

Det be­kref­ter presse­an­svar­lig Tom­my Berg, som også er re­pre­sen­tant i kom­mune­sty­ret for SV.

Etter det Al­ta­pos­ten kjen­ner til skal tre med­lem­mer ha for­latt sty­ret, samt en fra valg­ko­mi­te­en. Le­der for ak­sjons­grup­pa Frank Olaus­sen sier han ikke har hørt noe om det.

– Det er mer enn jeg kjen­ner til, sier Olaus­sen Sam­ti­dig hen­vi­ser han til Tom­my Berg, som på ons­da­gens møte ble valgt til presse­an­svar­lig.

– Mis­til­lit til sty­ret

15. ok­to­ber ble Olaus­sen og det nye sty­ret valgt på grup­pas førs­te or­di­na­ere års­møte. Da­gen etter valg­te en av de mest pro­fi­ler­te syke­hus­for­kjem­per­ne og en av le­der­ne av «Post­kort­ak­sjo­nen» som har va­ert en in­te­grert del av folke­ak­sjo­nen, Ire­ne Oja­la, å mel­de seg ut skrift­lig.

Iføl­ge Olaus­sen har fem med­lem­mer truk­ket seg si­den års­mø­tet, in­klu­dert de tre som har le­det post­kort­ak­sjo­nen.

– Det har va­ert litt fram og til­ba­ke, sier le­de­ren, som ble en­stem­mig valgt i ok­to­ber. Berg på sin side be­kref­ter fle­re ut­mel­din­ger. – Hvor­for har al­le i sty­ret stilt sin plass til dis­po­si­sjon? – For­di så man­ge har truk­ket seg og det brå­ket som har va­ert. Vi må gi med­lem­me­ne en mu­lig­het til å si sin me­ning og nå kan de vel­ge et sty­re de har til­lit til.

– Hva me­ner du med bråk? – Det vil jeg ikke sva­re på. Berg vil hel­ler ikke sva­re på om det har va­ert in­ter­ne dis­ku­sjo­ner om med­lem­me­ne i sty­ret, men han sy­nes si­tua­sjo­nen er uhel­dig.

– Det er tra­sig at det har blitt slik, men vi må gjø­re det når det har va­ert så stort fra­fall, og mis­nøye fra med­lem­me­ne.

– Hva går mis­nøy­en i? – Det vet jeg ikke. Det må de som har kri­ti­sert styre­le­de­ren sva­re på.

Selv om sty­ret nå er pre­get av kri­tikk og ut­mel­din­ger, me­ner Berg at or­ga­ni­sa­sjo­nen ikke vak­ler.

– Nei, de sit­ter bare på opp­si­gel­se til et nytt sty­re er på plass. Man gjør bare plas­sen le­dig.

– En stem­ning som ikke mo­ti­ver­te til å job­be

Tid­li­ge­re ord­fø­rer i Kau­to­kei­no kom­mu­ne, Kle­met Er­land Ha­et­ta, var en av dem som ble valgt inn i sty­ret i ok­to­ber. Nå har han meldt seg ut.

– Det er fle­re grun­ner, men jeg vet ikke hvor mye jeg skal spe­si­fi­se­re det. Jeg tror noen and­re kan gjø­re job­ben bed­re enn meg.

Selv om Ha­et­ta ikke øns­ker å ut­dy­pe sine grun­ner, sier han føl­gen­de:

– Det var en stem­ning som gjør at jeg ikke er mo­ti­vert til å job­be. Sam­ti­dig ble det vans­ke­lig også rent prak­tisk. Det ble inn­kalt til mø­ter med to da­gers var­sel og det er vans­ke­lig for meg som har en stram time­plan fra før. For­di jeg skal kjø­re fra Kau­to­kei­no blir det vans­ke­lig å del­ta på mø­ter med så kort var­sel. Det er bed­re om de fin­ner en som er mer til­gjen­ge­lig enn meg.

Også Gjermund Saeter­mo be­kref­ter å ha meldt seg ut. Saeter­mo har i lang tid en­ga­sjert seg og har fron­tet kra­vet om to syke­hus i Vest-finn­mark. Når Al­ta­pos­ten spør hvor­for han har meldt seg ut, er han ord­knapp. – Det er per­son­li­ge år­sa­ker.

Med­lem­me­nes mu­lig­het

Un­der grup­pas førs­te års­møte møt­te det opp 25 stemme­be­ret­ti­ge­de og rundt 40 til­stede­va­eren­de. Når med­lem­me­ne så ty­de­lig har va­ert mis­for­nøyd opp­ford­rer Tom­my Berg nå flest mu­lig til å kom­me på styre­mø­tet i de­sem­ber.

– Sa­ken er vik­ti­ge­re enn per­son, av­slut­ter Berg.

VIL HA ET STY­RE MED TIL­LIT: Al­le styre­med­lem­me­ne har stilt sin plass til dis­po­si­sjon. Presse­an­svar­lig Tom­my Berg sier det­te er en mu­lig­het for med­lem­me­ne til å stem­me på de per­sone­ne de øns­ker å ha i sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.