Fler­tall mot sam­men­slå­ing

Altaposten - - Nyheter -

Et stort fler­tall finn­mar­kin­ger er imot tvangs­sam­men­slå­in­gen med Troms fyl­ke. 24,8 pro­sent er po­si­ti­ve, mens 67 pro­sent er imot. Le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum i Sen­ter­par­ti­et er også imot de nye pla­ne­ne.

– Finn­mark og Troms har enor­me av­stan­der. Til sam­men blir det nye fyl­ket stør­re enn Ir­land, sier han til Klasse­kam­pen. Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Jan To­re San­ner (H) er uenig i kri­tik­ken og me­ner Stor­tin­get må ska­pe ro.

– Nå må om­kam­pe­nes tid va­ere for­bi. Sen­ter­par­ti­et må få kink i nak­ken av å se seg så mye bak­over. Un­der­sø­kel­sen ble ut­ført av In­fact 1. no­vem­ber på veg­ne av Lo­kal­sam­funns­for­enin­gen. Av de 813 spur­te sva­rer 8,1 pro­sent «vet ikke», skri­ver avi­sen.

IMOT: Tryg­ve Slags­vold Ve­dum me­ner av­stan­de­ne i Finn­mark og Troms er for sto­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.