Må ha 30 nye syke­plei­ere

I lø­pet av tre til fire år vil Al­ta ly­se ut 30 nye stil­lin­ger for syke­plei­ere.

Altaposten - - Nyheter - Av Jar­le Mjø­en

Ansla­get på 30 stil­lin­ger er på det kom­mu­na­le lønns­bud­sjet­tet. Både Ale­ris og stif­tel­sen Be­ta­nia har også sto­re be­hov for syke­plei­ere de nes­te åre­ne. Et for­sik­tig es­ti­mat fra helse­ad­mi­ni­stra­sjo­nen i Al­ta kom­mu­ne, til­si­er at det de nes­te tre til fire åre­ne vil va­ere be­hov for 29 syke­plei­ere i ny­opp­ret­te­de stil­lin­ger. Dis­se skal dek­ke om­rå­der som ge­ne­rell syke­pleie, re­ha­bi­li­te­ring, akutt-, kli­nisk-, dis­trikts-el­ler avan­sert ge­ria­trisk syke­pleie, vi­dere­ut­dan­ning in­nen lun­ge, vi­dere­ut­dan­ning in­nen kreft, vi­dere­ut­dan­ning in­nen psy­kia­tri med mer.

– Vi har ikke én dag å mis­te. Det tar tre år å ut­dan­ne en syke­plei­er, og re­krut­te­rings­kri­sen er al­le­re­de et fak­tum i Al­ta og i vel­dig man­ge kom­mu­ner i Finn­mark, sier vara­ord­fø­rer Ani­ta Håke­gård Pedersen (SV).

Inn­frir løf­ter

Al­ta-ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen har over man­ge år hatt syke­plei­er­ut­dan­nin­gen på top­pen av sin agen­da.

– Jeg har de sis­te åre­ne in­vi­tert både Trond Gis­ke, Ma­ri­an­ne Aa­sen og Chris­ti­an Tyn­ning fle­re gan­ger til Al­ta, hvor vi har fått gitt våre parti­fel­ler i ut­dan­nings­ko­mi­te­en god info om hvor vik­tig det er å øke ut­dan­nings­ka­pa­si­te­ten i Finn­mark gjen­nom et de­sen­tra­li­sert til­bud i Al­ta. Vi vet at de­sen­tra­li­sert til­bud gir god re­krut­te­ring av finn­mar­kin­ger inn i yr­ket og der­med er eks­tra vik­tig med tan­ke på re­krut­te­rings­pro­ble­me­ne som nå tår­ner seg opp, sier Ni­el­sen.

Opp­start til høs­ten

Har­stad-po­li­ti­ke­ren Mar­tin Hen­rik­sen er ut­dan­nings­po­li­tisk tals­mann for Ap, og han er klar på at syke­plei­er­ut­dan­nin­gen i Al­ta får full støt­te hos det størs­te op­po­si­sjons­par­ti­et.

– Ar­bei­der­par­ti­et vil i vårt al­ter­na­ti­ve stats­bud­sjett fore­slå 3000 nye stu­die­plas­ser na­sjo­nalt. Det gir blant an­net rom til å sat­se på 30 nye stu­die­plas­ser i syke­pleie til UIT. Det be­tyr at man kan star­te de­sen­tra­li­sert syke­plei­e­ut­dan­ning i Al­ta, sier Hen­rik­sen og leg­ger til:

– Ord­fø­re­ren i Al­ta har fle­re gan­ger tatt opp vik­tig­he­ten for å få stu­die­plas­ser til syke­plei­er­ut­dan­ning i Al­ta. Vi me­ner det er rik­tig å få dette på plass sna­rest, for­di det er stort be­hov for fle­re syke­plei­ere i re­gio­nen.

Al­ta-ord­fø­re­ren tror suk­ses­sen til prøve­pro­sjek­tet, og at dette er stu­die­plas­ser som kom­mer i til­legg til som i dag er på Cam­pus Ham­mer­fest, har fått Ap sen­tralt til å gå hund­re pro­sent inn for å få til en snar­lig re­etab­le­ring av syke­plei­er­ut­dan­nin­gen.

UIT er med

Vara­ord­fø­rer Ani­ta Håke­gård Pedersen som har job­bet i team med ord­fø­re­ren for å få løf­tet fram re­etab­le­rin­gen i av syke­plei­er­ut­dan­nin­gen i Al­ta, for­tel­ler at de også har fått en be­kref­tel­se fra UIT og rek­tor Huse­bekk om at syke­plei­er­ut­dan­nin­gen i Al­ta har topp prio­ri­tert, rik­tig­nok av til­bud som lig­ger uten­for ram­men til uni­ver­si­te­te­tet. Der­som nød­ven­di­ge be­vilg­nin­ger nå kom­mer, er UIT klart til å star­te opp.

– Skal UIT gjø­re job­ben for Finn­mark som til­tenkt, er det helt nød­ven­dig å få ut­dan­net fle­re syke­plei­ere. Re­krut­te­rings­kri­sen er al­le­re­de et fak­tum både hos oss i Al­ta og i vel­dig man­ge kom­mu­ner i Finn­mark. Det er dess­ver­re alt for få lo­ka­le stu­den­ter un­der ut­dan­ning og bare i Al­ta kom­mu­ne er det snakk om rundt 30 nye stil­lin­ger som skal fyl­les de nes­te åre­ne, på­pe­ker Håke­gård Pedersen.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Ma­ri­an­ne Hauk­land (H) sy­nes det er bra at fle­re par­ti nå pe­ker på ut­dan­nin­gen i Al­ta, men me­ner det er «mot sys­te­met» at UIT ven­ter på stats­bud­sjet­tet, og ikke prio­ri­te­rer ut­dan­nin­gen i Al­ta in­nen­for egen ram­me.

– UIT bur­de selv­sagt prio­ri­tert og igang­satt syke­plei­er­stu­di­et i Al­ta. Det på sam­me måte som de har sykleplei­er­stu­die på Stor­slett, noe de har prio­ri­tert in­nen­for egen ram­me som alt­så er økt be­ty­de­lig i stats­bud­sjet­tet.

LO­VER AP-HJELP: Ut­dan­nings­po­li­tisk tals­mann for Ap, Mar­tin Hen­rik­sen, be­kref­ter at Ap har tatt inn syke­plei­er­ut­dan­nin­ga i Al­ta inn i sitt al­ter­na­ti­ve stats­bud­sjett. (Foto: Berit Roald / Scanpix)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.