En vars­let kri­se

Altaposten - - Debatt - Rolf Ed­mund Lund An­svar­lig re­dak­tør

Man­ge­len på helse­søst­re hen­ger nøye sam­men med man­ge­len på syke­plei­ere – og man­ko­en har va­ert vars­let i lang tid. Da er det let­te­re ube­gri­pe­lig at man ikke klar­te å vi­dere­føre de tre suk­sess­fyl­te åre­ne med syke­plei­er­ut­dan­ning de­sen­tra­li­sert i Al­ta.

I di­ver­se pro­gno­ser har man len­ge vars­let man­gel på syke­plei­ere og kom­pe­tan­se in­nen­for helse­om­rå­det. Blant an­net har Spare­bank1 Nord-norge gjen­nom sitt kon­jun­tur­baro­me­ter va­ert opp­tatt av å syn­lig­gjø­re at dette kun­ne bli et stort sam­funns­pro­blem, hvis man ikke tok af­fa­ere.

Når man snak­ker om na­e­rings­li­vets be­hov er det lett å ten­ke på in­ge­ni­ø­rer og lig­nen­de, men uten ek­sem­pel­vis helse­per­so­nell og la­ere­re blir det tynt med in­ge­ni­ø­rer i Finn­mark. De vil i hvert fall ikke bo her. Skal Finn­mark ut­vik­le verdi­ska­ping på egen kjøl, er det be­hov for en sam­men­satt kom­pe­tan­se, blant an­net mel­lom pri­vat og of­fent­lig sek­tor.

Da må vi va­ere på of­fen­si­ven for å ut­dan­ne kva­li­fi­sert per­so­nell, i tett sam­råd med våre ut­dan­nings­in­sti­tu­sjo­ner. De­res sam­funns­opp­drag er blant an­net og fan­ge opp etter­spør­se­len.

Etter det tre­åri­ge prøve­pro­sjek­tet pek­te al­le pi­le­ne mot Al­ta, med re­kord­søk­ning og sva­ert stor an­del lo­ka­le stu­den­ter. For­ven­tin­ge­ne var na­tur­lig­vis at man fulg­te opp dette med et nytt de­sen­tra­li­sert til­bud.

Dess­ver­re gikk det ikke slik og si­den har man kjem­pet for å star­te opp på nytt, der ar­gu­men­ta­sjo­nen ikke bare drei­er seg om Al­tas be­hov. Det hand­ler om hele Finn­mark, men Al­ta vil ale­ne tren­ge man­ge kva­li­fi­ser­te ar­bei­de­re. Ikke bare i det of­fent­li­ge, men også i pri­va­te in­sti­tu­sjo­ner som Be­ta­nia og Ale­ris. Ikke nok med det; ut­byg­gin­gen av na­er­syke­hu­set er i gang og vi tror al­le skjøn­ner at dette vil ska­pe etter­spør­sel.

Det be­kla­ge­li­ge er na­tur­lig­vis at kri­sen langt på vei har inn­hen­tet oss, slik vi ser det når det gjel­der det pre­ka­ere be­ho­vet for helse­søst­re. Vi­dere­ut­dan­ning og in­cen­ti­ver til syke­plei­er­ne kun­ne løst flo­ke­ne fort­lø­pen­de.

Vi min­ner om at det tar noen år å ut­dan­ne seg, for ek­sem­pel tre­årig bachelor. Når det nå ser ut til å va­ere en po­li­tisk løs­ning på fi­nan­sie­rin­gen, og UNN gir sitt klar­sig­nal, kan et nytt stu­di­um star­te opp høs­ten 2018. Da er det først i 2021 den­ne be­slut­nin­gen fak­tisk er til hjelp, så kre­ves det alt­så vi­dere­ut­dan­ning for å dek­ke and­re be­hov. Det er der­for vi tren­ger for­ut­sig­bar­het og evne til å plan­leg­ge noen år fram­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.