Dis­pen­sa­sjo­ner fra del­ta­ker­lo­ven

Altaposten - - Debatt - Ar­ne Pedersen

Le­der Nor­ges Kyst­fis­kar­lag

Fis­keri­mi­nis­ter Per Sand­berg ser nå bort i fra vik­tig­he­ten av ak­ti­vi­tets­kra­vet i del­ta­ker­lo­ven, og åp­ner opp for at sjø­mat­in­du­stri­en og børs­no­ter­te sel­ska­per kan eie bå­ter og kvote­ret­tig­he­ter.

Dette re­pre­sen­te­rer et takt­skif­te i norsk fiske­ri­na­e­ring, som stri­der med Stor­tin­gets ved­tak om at ak­ti­vi­tets- og na­sjo­na­li­tets­kra­vet i del­ta­ker­lo­ven stå fast. Ak­ti­vi­tets­kra­vet ble av Stor­tin­gets ut­red­nings­sek­sjon opp­gitt som ga­ran­tis­ten for opp­rett­hol­del­sen av et na­sjo­nalt ei­er­skap til fiske­res­sur­se­ne. Der­med åp­ner fiskeri­mi­nis­te­ren opp for en ut­vik­ling Nor­ges Kyst­fis­kar­lag har ad­vart mot len­ge. Gun­nar Klo AS har etter søk­nad da­tert 17.03.17, bedt Na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet om at det gis dis­pen­sa­sjon fra ak­ti­vi­tets­kra­vet i del­ta­ker­lo­ven. «Gun­nar Klo AS til­freds­stil­ler ikke kra­vet til ak­ti­vi­tet som fisker, og en even­tu­ell er­vervs­til­la­tel­se kre­ver at Na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet gir dis­pen­sa­sjon fra ak­ti­vi­tets­kra­vet etter del­ta­ger­lo­vens § 6 tred­je ledd.»

Det kan dis­pen­se­res fra ak­ti­vi­tets­kra­vet i sa­er­li­ge til­fel­ler, når «na­e­rings­mes­si­ge el­ler re­gio­na­le hen­syn til­si­er det. Ters­ke­len har va­ert høy for å gjø­re unn­tak fra ak­ti­vi­tets­kra­vet». I søk­na­den drei­er det seg om dis­pen­sa­sjon TAKT­SKIF­TE: Nor­ges kyst­fis­kar­lag tar for seg vik­tig­he­ten av ak­ti­vi­tets­kra­vet i del­ta­ker­lo­ven.

for å sik­re le­ve­ran­ser fra ETT far­tøy, Mor­gen­stjer­ne. Iføl­ge skri­vet in­ne­ba­erer det en stor ri­si­ko for Gun­nar Klo AS (å mis­te le­ve­ran­ser fra ett far­tøy) som vi­ser til at ufor­ut­sig­bar rå­stoff­til­gang er sva­ert ut­ford­ren­de for be­drif­tens vi­de­re ek­sis­tens. Be­drif­ten må ha rå­stoff hele året.

At Gun­nar Klo AS sli­ter med rå­stoff­til­gang i ett av det mest trav­le fiske­va­ere­ne, Stø, i Ves­ter­ålen, er slik Kyst­fis­kar­la­get ser det en tynn og uri­me­lig på­stand. Kyst­fis­kar­la­get de­ler ikke de­par­te­men­tets vur­de­ring at

dette har noe med ”sa­er­li­ge til­fel­ler når na­e­rings­mes­si­ge el­ler re­gio­na­le hen­syn til­si­er det” (gis dis­pen­sa­sjon).

Nor­ges Kyst­fis­kar­lag, og for­hå­pent­lig­vis en sam­let fiskar­stand, for­ven­ter at samt­li­ge po­li­tis­ke par­ti, som ut­tryk­ke­lig har stad­fes­tet vik­tig­he­ten av del­ta­ker­lo­ven og fiske­salgs­lags­lo­ven som grunn­pi­la­rer i norsk fiskeri­for­valt­ning av fel­les­ska­pets res­sur­ser, tar tak i sa­ken og får luk­ket en slik sa­er­til­pas­ning umid­del­bart. En ut­hu­ling av våre vik­tigs­te fiskeri­po­li­tis­ke pi­la­rer er

in­gen tjent med på sikt, i al­le fall ikke fler­tal­let av nors­ke fiske­re og kyst­sam­fun­ne­ne.

Det er for øv­rig uhold­bart at Na­e­ring­sog fiskeri­de­par­te­men­tet har be­hand­let en så prin­si­pi­ell sak bak ryg­gen på fiske­ri­na­e­rin­gen og de po­li­tis­ke par­ti som har va­ert klar i tale at del­ta­ker­lo­ven skal lig­ge fast. Åp­nin­gen det nå leg­ges opp til vil føre til at fle­re og fle­re fiske­kjø­pe­re og and­re sø­ker om dis­pen­sa­sjon fra del­ta­ker­lo­ven. Dette vil ut­hu­le og set­te press på en av våre vik­tigs­te grunn­pi­la­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.