AE e nord­ly­sing ae, kos­sen e det med dae?

Altaposten - - Debatt - Frit­hjof Heit­mann

Til tross for at Norge ikke til­la­ter tvangs­ek­te­skap, har re­gje­rin­gen be­stemt at Troms og Finn­mark skal gå sam­men i en re­gion. På fel­les fyl­kes­tings­sam­ling mel­lom Finn­mark og Troms i Kir­ke­nes 31. ok­to­ber klar­te man ikke å kom­me til enig­het om nav­net på den nye re­gio­nen, til tross for at det bur­de va­ere nok­så selv­sagt. Ek­sem­pel­vis ble Sogn og Fjor­da­ne, dan­net av to tid­li­ge­re gam­le fog­de­ri­er,

Sogn (før: Sygna­fyl­ke) og Fjor­da­ne (før: Firda­fyl­ke). Li­ke­dan ble Mø­re og Roms­dal dan­net av de tre fog­de­ri­er Sunn­mø­re, Roms­dal og Nord­møre. I vårt til­fel­le blir nav­net helt na­tur­lig: Troms og Finn­mark. (Ut­ta­les tung-lettt­ung-lett). Da klin­ger Finn­mark og Troms bed­re, for­di be­to­ni­gen blir lett-lett-lett-tung. (ta-ta-ra­ta).

Nav­ne­ne Troms og Finn­mark vil ald­ri gå ut av bruk blant oss som hø­rer hjem­me i de to fyl­ker, så hvor­for le­ter man etter fle­re for­slag til navn? Hvis man ab­so­lutt må fin­ne nytt navn, så må man i det mins­te for­sø­ke å hol­de seg nede på jor­da. Da ten­ker jeg på det for­slag som Claus Jør­stad (Frp) lan­ser­te i Kir­ke­nes: Nord­lys: Det er, med re­spekt å mel­de, et full­sten­dig ubru­ke­lig navn på re­gio­nen. «Det har en lo­kal til­hø­rig­het», sa Jør­stad da han lan­ser­te nav­net, uten å ut­dy­pe dette.

Men det har uan­sett in­gen be­tyd­ning for valg av navn på re­gio­nen som vil be­stå av de to nord­ligs­te fyl­ker.

Nord­lys er et na­tur­fe­no­men, og ubru­ke­lig som navn på et geo­gra­fisk om­rå­de: Bor i Trøn­de­lag og er trøn­der, bor i Horda­land og er hor­da­len­ding. Claus bor i Nord­lys og vil med and­re ord bli en nord­ly­sing! Hvis vi går ut og ser opp, ser vi stjerne­him­me­len, vi ser må­nen og vi ser nord­ly­set der det vi er vant til å se det. Hvor­vidt vi ser alt dette av­hen­ger av va­e­ret: «Ut på tirs­dag kom­mer det inn et lav­trykk som vil føre til kraf­ti­ge storm­by­ger langs kys­ten i hele Nord­lys». Fra Dags­revy­en: Spe­si­el­le atmos­fa­eris­ke for­hold vil føre til at vi får opp­le­ve kraf­ti­ge nord­lys­be­ve­gel­ser i nord. Ster­kest over det nord­øst­li­ge Nord­lys. Ly­der ikke dette un­der­lig?

Som le­ser­ne ser har jeg til­latt meg å byg­ge over­skrif­ten i dag på Unit Five sin ra­dio­hit fra 1978, der tekst­for­fat­te­ren To­re Han­sen på fjer­de lin­je stil­ler spørs­må­let: Li­ker du alt som er sprøtt? Mitt svar er et klart nei. Etter å ha tenk­te seg om en tid, tror jeg at Jør­stad trek­ker sitt navne­for­slag. Uan­sett vil jeg inn­sten­dig be deg stå på i kam­pen for et rett­fer­dig helse­til­bud til Al­ta. En kamp der du ikke bare må slåss mot Helse-nord, men også mot al­le de som iføl­ge Vet­le Lange­dal(h) er Al­tas små­søs­ken i Finn­mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.