Hvem vil va­ere med å ska­pe frem­ti­den?

Altaposten - - Debatt - Jan-fro­de Jan­son

Kon­sern­sjef Spare­bank  Nord-norge

Du er ikke ale­ne hvis du blir ør av alt snak­ket om di­gi­ta­li­se­ring og glo­ba­li­se­ring. Det går ikke en dag uten at eks­per­ter ro­per ut om auto­ma­ti­se­ring, ro­bo­ter og ut­flag­ging som skal rive ar­beids­plas­sen vekk un­der bei­na på deg. Utsag­ne­ne un­der­byg­ges av SSB, som for­tel­ler at 40% av al­le da­gens ar­beids­plas­ser er for­svun­net om 20 år, og kan­skje enda fle­re i Nord-norge.

Spør ikke hva gjør vi da? Spør hva gjør vi nå? I dag. End­rin­ge­ne er dra­ma­tis­ke og kre­ver hand­ling. Sam­ti­dig er det in­gen grunn til pa­nikk. Med noen ty­de­li­ge jus­te­rin­ger og vik­ti­ge in­ves­te­rin­ger kan vi i Nord-norge nyt­tig­gjø­re oss den di­gi­ta­le og glo­ba­li­ser­te frem­ti­den. Ja, selv ur­ba­ni­se­rin­gens kon­stan­te tøm­ming av folk i lands­de­len kan tem­mes om vi ten­ker nytt.

G.U.D.

Dette er bak­grun­nen for at G.U.D og Nord-norge er tema for årets Agen­da Nord-norge-sam­ling i Mo i Ra­na. Det er også år­sa­ken til at G.U.D. er te­ma­et for det nye spe­sial­num­me­ret av Kon­junk­tur-baro­me­ter for Nord-norge (KB). For or­dens skyld, G.U.D. er en for­kor­tel­se for Glo­ba­li­se­ring, Ur­ba­ni­se­ring og Di­gi­ta­li­se­ring. Tre sen­tra­le stikk­ord vi hå­per vil gi både per­spek­ti­ver og in­spi­ra­sjon.

Bare se på sel­ska­pet Gratang­laks, et opp­dretts­sel­skap i Sør­troms. Ved hjelp av sen­so­rer og mo­bil­tek­no­lo­gi, kan da­gens røk­te­re sty­re og over­våke hele sette­fisk­an­leg­get fra en mo­bil­te­le­fon. Joy­s­ticks Livs­vik­tig in­for­ma­sjon om ok­sy­gen-nivå, fô­ring og tem­pe­ra­tur sen­des di­rek­te til røk­te­rens te­le­fon. Nød­ven­di­ge jus­te­rin­ger gjø­res med et en­kelt touch på skjer­men.

Når fisken kom­mer over i mer­de­ne, over­vå­kes den gjen­nom fem-seks live-sen­din­ger fra hvert av an­leg­ge­ne. Bil­de­ne sen­des til fô­rings­sen­tra­ler på land, der ope­ra­tø­rer sit­ter foran sto­re skjer­mer og fôrer laks med joy­s­ticks. Ved hjelp av bilde­ana­ly­ser og ma­skin­la­e­ring, vil data­ma­ski­ne­ne kun­ne gjø­re 90 % av job­ben som ope­ra­tø­re­ne gjør i dag. Tek­no­lo­gi­en er egen­ut­vik­let. De er med og ska­per frem­ti­den. Og de er ikke ale­ne.

E-bjel­ler

El­ler se på rein­drifts­na­e­rin­gen. Der bru­kes nå di­gi­ta­le sa­tel­litt­bil­der for å stu­de­re jords­monn og kli­ma for å op­ti­ma­li­se­re beite­for­hold og unn­gå over­bei­te.

Gjen­nom Coper­nucus-pro­gram­met har en fra i år en full­god sa­tel­litt­dek­ning over Finn­marks­vid­da og Nord-norge nes­ten dag­lig. Med tek­no­lo­gi­en «e-bjel­ler» og «Find my She­ep» fra Sogne­fjor­den kan dyre­ei­ere spo­re dy­re­ne på en kart-app på mo­bil­te­le­fo­nen sin. Gps-spo­rin­gen gjør det enk­le­re å vite hvor dy­re­ne er og å skjøn­ne hvor­dan de be­ve­ger seg. Stille­stå­en­de dyr som er ska­det vil raskt bli opp­da­get.

Om kort tid kan dro­ner sen­des ut for å in­spi­se­re flok­ke­ne og hol­de dem ad­skilt, og kan­skje til og med bi­dra i beite­ar­bei­det. Di­gi­ta­li­se­ring bi­drar alt­så til at det kan pro­du­se­res enda bed­re rein­kjøtt, som med kon­sis­tent og høy kva­li­tet kan pre­ge mid­dag­sog res­tau­rant­bord over hele ver­den. De er med å ska­pe frem­ti­den.

Sam­ti­dig ser vi hvor­dan reise­livs­na­e­rin­gen ut­nyt­ter glo­ba­le tu­rist­strøm­mer til Nord-nor­ges for­del. Skul­le det brem­se opp, så er det hel­ler på grunn av for få fly­se­ter enn mang­len­de etter­spør­sel. Vi ser også hvor­dan sel­ska­per som Elkem om­dan­ner tra­di­sjo­nel­le smelte­hal­ler til verk­ste­der for spe­sia­li­ser­te og pa­ten­ter­te me­tall­ur­gis­ke pro­duk­ter.

Svol­va­er

Og ikke minst, vi ser hvor­dan byer i Nord-norge – som Svol­va­er og Bodø kla­rer å re­vi­ta­li­se­re sen­trum gjen­nom god by­plan­leg­ging og ret­te­de in­ves­te­rin­ger. Det set­ter fart på folke­tallsveks­ten og ska­per tro på at små byer i lands­de­len kan møte frem­ti­den uten frykt for men­neske­flukt. De er med å ska­pe frem­ti­den. Po­en­get er at G.U.D ska­per sto­re for­de­ler for vår lands­del, bare vi som bor her gri­per sjan­sen. Ved å sat­se på bed­re bred­bånds­dek­ning, bed­re fib­er til ut­lan­det, mer at­trak­ti­ve bom­u­lig­he­ter for inn­vand­re­re og let­te­re til­gang til lands­de­len for tu­ris­ter (les stør­re og bed­re fly­plas­ser) åp­ner det seg nye mu­lig­he­ter vi knapt ante ek­sis­ter­te. Og gjen­nom di­gi­ta­li­se­ring, auto­ma­ti­se­ring og de­sen­tra­li­sert pro­duk­sjon, kan vår ef­fek­ti­vi­tet og glo­ba­le mar­keds­til­gang øke. I til­legg kan vi gjen­nom kom­pe­tan­se in­nen­for de om­rå­de­ne vi er best på va­ere spe­sia­lis­te­ne i glo­ba­le nett­verk. Mu­lig­he­te­ne er der, for al­le som vil va­ere med å ska­pe frem­ti­den. Vel­kom­men til Agen­da Nord-norge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.