Ber­ger ute­kon­tak­ten

Altaposten - - Nyheter -

Det har va­ert stor usik­ker­het knyt­tet til stil­lin­gen som ute­kon­takt, som inne­has av So­fie Bjørnå.

Stil­lin­gen er i dag lo­ka­li­sert ved Hu­set i Gam­le sen­trum, noe som har fun­gert godt. Nå av­ly­ser al­ta­po­li­ti­ker­ne usik­ker­he­ten, se­nest i for­mann­ska­pet ons­dag.

– Ute­kon­tak­ten vi­dere­fø­res. Inn­dek­ning gjø­res i bud­sjett­be­hand­ling og øko­nomi­plan for 2018-2021, he­ter det i ved­ta­ket.

Med støt­te fra Fyl­kes­man­nen ble funk­sjo­nen opp­ret­tet etter til­fel­ler av rus­bruk i Al­ta sen­trum for en del år si­den.

BE­HOL­DER STIL­LIN­GEN: So­fie Bjørnå har fått mye skryt for ar­bei­det som ute­kon­takt. Nå har po­li­ti­ker­ne fre­det stil­lin­gen for nes­te år. (Foto: Mads S. Pet­ter­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.