Kris­ti­na le­der Al­ta SV

Altaposten - - Nyheter -

Kristine Lome­land skal lede Al­ta SV fram til fe­bru­ar, og vi­de­re inn mot val­get i 2019 der­som hun får med­lem­me­nes til­lit ved det or­di­na­ere års­mø­tet. Tom­my Berg tråd­te til side i for­bin­del­se med fei­den med fyl­kes­par­ti­et.

Lome­land er yd­myk i for­hold til opp­ga­ven hun nå går til. Hen­nes vi­sjon er at Al­ta SV fort­satt skal ha sin ster­ke po­si­sjon og på­virk­ning av kom­mu­nens ut­vik­ling, og sam­ti­dig få det hun ser som et helt nød­ven­dig gjen­nom­slag i Finn­mark SV.

– Jeg stil­ler per­son­lig med blan­ke ark i for­hold til makt­struk­tu­re­ne i Finn­mark SV, men har va­ert med på noen fyl­kes­års­mø­ter og har knyt­tet en del kon­tak­ter. Sam­men med res­ten av sty­ret vil jeg va­ere ak­tiv for å sik­re at Al­ta SV blir hørt og får stør­re gjen­nom­slag i fyl­kes­par­ti­et, lo­ver den nye Sv-le­de­ren i Al­ta. Hun har fått med seg Ot­to Aas som nest­le­der. Tom­my Berg fort­set­ter som gruppe­le­der i kom­mune­sty­ret, re­pre­sen­tant i fyl­kes­tin­get og ho­ved­ut­val­get for na­e­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.