Kom og hør om øre­sus

Tinnitus er ikke en syk­dom.

Altaposten - - Nyheter -

– Det er man­ge som har opp­levd at det piper el­ler su­ser i øret. En­ten når vi er slit­ne el­ler har va­ert ut­satt for høy lyd. Tinnitus, el­ler øre­sus som er den nors­ke be­teg­nel­sen, kjenne­teg­nes ved at det er en lyd bare du selv hø­rer, sier Rei­dun Jun­gård som er le­der i Hør­sels­hem­me­des for­ening i Al­ta. Hun in­vi­te­rer nå til et in­for­ma­sjons­treff for å for­tel­le mer om øre­sus.

Plag­somt

Jun­gård sier man kan ha tinnitus på det ene el­ler beg­ge øre­ne, og øre­sus kan kom­me brått el­ler grad­vis.

– For man­ge for­svin­ner ly­den etter en stund, for noen blir ly­den så plag­som at det går ut­over helsen. Tinnitus er ikke en syk­dom, men et sym­ptom på at sam­ar­bei­det med øret og sen­tra­le funk­sjo­ner i hjer­nen ikke fun­ge­rer slik det van­lig­vis gjør. Det kan va­ere fle­re grun­ner til dette, sier Jun­gård og leg­ger til. Øre­sus er utro­lig plag­somt.

Kom på treff

– Om du har fått tinnitus av høy mu­sikk, høye ly­der på job­ben el­ler rett og slett ikke vet hvor­dan du har fått det, så husk at du ikke er ale­ne. Pla­ges du av su­sing, piping el­ler and­re «uly­der» i øre­ne, ja da øns­ker vi i høre­sel­hem­me­des for­ening vel­kom­men till tref­fe med in­for­ma­sjon og er­fa­rings­ut­veks­ling om tinnitus. HLF Al­ta og om­egn får be­søk av fyl­kes­kon­takt og like­per­son for tinnitus Nils Jo­han Gaup og vi set­ter mø­tet tors­dag 23. no­vem­ber klok­ka halv sju på kan­ti­na på Al­ta vi­dere­gå­en­de sko­le, av­slut­ter Rei­dun Jun­gård.lf Al­ta og om­egn skal ha møte med tema tinnitus 23.no­vem­ber.

KOM OG HØR: Rei­dun Jun­gård, le­der HLF Al­ta og om­egn og Nils Jo­han Gaup, fyl­kes­kon­takt og like­per­son for tinnitus­ram­me­de in­vi­te­rer til møte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.