Kom­mu­nen be­tal­te til­skud­det

Regne­fei­len er ret­tet opp.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

De to pri­va­te barne­ha­ge­ne i Kau­to­kei­no, Nuor­ta­miel­li og Gáhkkorcoru har nå fått opp­gjør for mang­len­de og for lite kom­mu­nalt til­skudd. Fyl­kes­man­nen opp­he­vet kom­mu­nens ved­tak om til­skudds­sats og ga ord­re om ny be­reg­ning.

Opp­gjort i går

I går tik­ket det inn til sam­men 5,6 mil­lio­ner kro­ner på de pri­va­te barne­ha­ge­nes kon­to i Kau­to­kei­no. Nuor­ta­miel­li barne­hage fikk 3,68 mil­lio­ner kro­ner på kon­to.

– Ja det stem­mer, men vi har så langt ikke fått noe ved­tak el­ler noen som helst an­nen be­skjed om be­lø­pet, sier tal­s­per­son for Nuor­ta­miel­li, Håkon Han­sen. Det er han som har brukt ad­vo­kat for å få kom­mu­nen til å reg­ne ut til­skud­det på nytt, noe som Fyl­kes­man­nen ga barne­ha­gen med­hold i at skul­le gjø­res.

Til dette hy­ret kom­mu­nen eks­tern kon­su­lent som har fun­net nye tall og be­reg­nings­må­ter som gir en an­nen slutt­sum for drifts­til­skud­det enn hva kom­mu­nen selv først had­de reg­net ut.

Po­si­tivt

Di­rek­tør for Stu­dent­sam­skip­na­den i Kau­to­kei­no, Kle­met Er­land Ha­et­ta, er an­svar­lig for Gáhkkorcoru barne­hage som er den and­re pri­va­te barne­ha­gen i kom­mu­nen. Han be­kref­ter at sam­skip­na­den i går fikk over­ført litt i over­kant av to mil­lio­ner kro­ner med be­skjed om at dette var en ut­be­ta­ling av «for lite ut­be­talt til­skudd».

– Jeg reg­ner med at vi får en na­er­me­re for­kla­ring på dette, for tid­li­ge­re i år fikk vi brev fra kom­mu­nen om at det var fore­tatt en kon­troll­reg­ning på til­skud­det, der de men­te vi had­de fått 1,2 mil­lio­ner kro­ner for mye ut­be­talt. Det som er bra med den­ne sa­ken er at kom­mu­ne nå prø­ver å få til­skud­de­ne rik­tig ut­reg­net, slik at vi som dri­ver de pri­va­te barne­ha­ge­ne kan på­reg­ne en viss for­ut­sig­bar­het, sier di­rek­tø­ren for Stu­dent­sam­skip­na­den i Kau­to­kei­no, Kle­met Er­land Ha­et­ta.

KON­TROLL­REG­NING: Di­rek­tør for stu­dent­sam­skip­na­den i Kau­to­kei­no, Kle­met Er­land Ha­et­ta, som dri­ver Gáhkkorčoru barne­hage har fått til­skudds­pen­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.