Her er så hjemme­ko­se­lig

Sa­misk-klas­sen på ung­doms­ko­len sy­nes skole­hver­da­gen er trygg og tri­ve­lig.

Altaposten - - Reportasje - Av Han­ne Larsen han­ne@al­ta­pos­ten.no

– Her er så hjemme­ko­se­lig og trygt, sier ele­ve­ne i sa­misk-klas­sen ved Al­ta ung­doms­ko­le, som be­står av Marie Eli­sa­beth An­ti Sa­ra (13), Mat­hias Ei­ra Karl­sen (14), Nils Jørgen Røk­ke Bul­jo (14), Jo­han Mar­kus Sa­ra (13), Marie Eli­sa­beth Krok­nes Klin­gen­berg og Ei­la Marie Muot­ka, hvor­av de to sist­nevn­te ikke var til­ste­de da Al­ta­pos­ten var på be­søk.

Man­ge tu­rer

Ikke bare er det ko­se­lig og trygt i klas­sen, men ele­ve­ne får også god opp­føl­ging av la­ere­ren, og ikke minst, de får all un­der­vis­ning på mors­må­let, sa­misk.

– Det er let­te­re å la­ere mors­må­let sitt og vi blir også tryg­ge­re og ster­ke­re i sa­misk på den­ne må­ten, sier Nils Jørgen og Mat­his og leg­ger til:

– Så får vi dra på man­ge tu­rer.

For tu­rer er sen­tralt både i den sa­mis­ke kul­tu­ren, og også i un­der­vis­nings­opp­leg­get til klas­sen.

– Ja, vi har va­ert på kalve­mer­king, rein­pram­ming, slak­tet rein, va­ert på sjø­fiske­tur med over­nat­ting på Sei­land, hvor vi også så mas­se spekk­hog­ge­re, for­tel­ler la­erer In­ga Lai­la Sa­ra.

Språ­ket be­tyr alt

Sa­ra er kjent som en kom­pro­miss­løs for­kjem­per for bed­re sa­misk barne­hage­til­bud i Al­ta, og hun inn­røm­mer at det var­mer hjer­tet hen­nes å få job­be med å styr­ke det sa­mis­ke språ­ket.

– Språ­ket be­tyr alt for meg. Det er en vik­tig del av iden­ti­te­ten min. Det at jeg får hol­de un­der­vis­ning på mitt mors­mål gjør un­der­vis­nin­gen enk­le­re for meg, men også mer me­nings­full. Det er mye enk­le­re å for­kla­re, og ikke minst for­mid­le kunn­skap og kom­pe­tan­se på sitt eget mors­mål. Jeg tror også at det er enk­le­re for ele­ver å føl­ge med i un­der­vis­nin­gen når det fore­går på de­res mors­mål, sier Sa­ra.

Øns­ker fle­re ele­ver

Sa­misk på ung­doms­kole­nivå i Al­ta er et nytt til­bud, som star­tet opp ved for­ri­ge skole­år. Enn så len­ge er ikke til­bu­det bed­re kjent enn at klas­sen har stort po­ten­sia­le for man­ge fle­re ele­ver.

– Her er ube­gren­set med plas­ser. Jeg tror ikke al­le som dette kan va­ere ak­tu­elt for vet om at det ek­sis­te­rer. Så langt i Al­ta har vi sa­misk barne­hage­til­bud og vi har sa­misk for barne­sko­len ved Kom­sa sko­le. Men for ung­doms­ko­len er dette for­holds­vis nytt. Så vi øns­ker man­ge fle­re vel­kom­men, sier hun om til­bu­det, som gjel­der for al­le som be­hers­ker sa­misk så godt at de kan føl­ge un­der­vis­nin­gen på sa­misk.

– Hva be­tyr det å ha sa­misk i ung­doms­ko­len?

– Det be­tyr enormt mye. For meg per­son­lig be­tyr det at det er mu­lig for oss å bo i Al­ta. Nå vet jeg at dat­te­ren min kom­mer til å få et sa­misk til­bud helt til vi­dere­gå­en­de al­der, sier hun.

Ilag med and­re ele­ver

Selv om klas­sen er li­ten, så er ikke de seks ele­ve­ne «ale­ne» på den sto­re sko­len. I fa­ge­ne en­gelsk, valg­fag, mat og helse, kropps­øving og svøm­ming er sa­misk­ele­ve­ne sam­men med en stør­re klas­se med «nors­ke» ele­ver.

– Det er fint, for da blir de sam­ti­dig en del av et stør­re mil­jø, sier la­erer In­ga Lai­la, som kan for­tel­le at i fa­ge­ne norsk, sa­misk, sa­misk for­dyp­ning, na­tur­fag, sam­funns­fag og KRLE så går all un­der­vis­ning på sa­misk.

Vik­tig å bru­ke det ak­tivt

– Det er vel­dig vik­tig å bru­ke språ­ket ak­tivt for å be­va­re sin iden­ti­tet. Uten at vi bru­ker det, vil det for­svin­ne i et sam­funn der ma­jo­ri­te­ten snak­ker norsk, min­ner la­ere­ren som er fra Kau­to­kei­no, om. Hun er klar på at der­som man stop­per opp å bru­ke språ­ket etter ek­sem­pel­vis barne­sko­len, vil også ut­vik­lin­gen i språ­ket stop­pe.

– Ja, ak­tiv bruk av sa­misk øker ord­for­rå­det, og mot­satt blir det til at man får et enk­le­re ord­for­råd når man er mye i norsk­språk­li­ge mil­jø­er. Jeg ser jo at også mine ele­ver kan gå over på norsk når de er på sko­len, og da må jeg min­ne dem på å pra­te sa­misk.

Glad for frem­skrit­tet

Etter mas­sivt press fra blant an­net In­ga Lai­la Sa­ra og and­re små­barns­mød­re ga Al­ta kom­mu­ne i fjor etter, og gikk inn for å øke an­tall sa­mis­ke barne­hage­plas­ser ved Alt­ta sii­da.

– Jeg er for­nøyd med at kom­mu­nen la til 12 nye plas­ser. Men det er fort­satt man­ge barn som står på vente­lis­te og som for­tje­ner å få høre mors­må­let sitt dag­lig i barne­hage­al­der, sier den sa­mis­ke la­ere­ren, som for­øv­rig går med en ny li­ten sa­misk ver­dens­bor­ger i ma­gen.

– Ja, det er ko­se­lig, men for klas­sen min er det visst ikke bare det, ler hun.

– Nei, vi vil ikke at In­ga skal ut i per­mi­sjon. Hun er den bes­te, sier Marie Eli­sa­beth, Mat­hias, Nils Jørgen og Jo­han Mar­kus.

Nå vet jeg at dat­te­ren min kom­mer til å få et sa­misk til­bud helt til vi­dere­gå­en­de.

Inge Lai­la Sa­ra, la­erer.

OVERFØRING AV KUNNSKAP: Ele­ve­ne i sa­misk­klas­sen får del­ta i man­ge spen­nen­de og la­e­re­rike ak­ti­vi­te­ter. Her del­tar de i reinslak­ting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.