Sa­misk opp­la­e­ring

Altaposten - - Reportasje -

Uten­for sa­mis­ke dis­trikt har sa­mer rett til opp­la­e­ring i sa­misk, jfr opp­la­e­rings­lo­ven. Dette be­tyr at sa­mis­ke ele­ver har rett til opp­la­e­ring i sa­misk uan­sett hvor de bor i lan­det. Når minst ti ele­ver i en kom­mu­ne uten­for sa­misk dis­trikt øns­ker opp­la­e­ring i og på sa­misk, skal de få slik opp­la­e­ring, Re­ge­len gjel­der til sam­men ti ele­ver på al­le klasse­trin­ne­ne i hele kom­mu­nen. Kom­mu­nen kan av­gjø­re at ele­ve­ne skal få til­bud på en av sko­le­ne i kom­mu­nen. Når det set­tes i gang et opp­la­e­rings­til­bud etter re­ge­len, skal til­bu­det hol­des oppe så len­ge til­bu­det om­fat­ter minst seks ele­ver to­talt i kom­mu­nen. Ele­ver uten­for sa­mis­ke dis­trikt som har opp­la­e­ring i sa­misk som førs­te- el­ler andre­språk, kan bli fri­tatt fra opp­la­e­ring i and­re fag med inn­til 76 ti­mer på 1.-7.trinn. Slikt fri­tak for­ut­set­ter at må­le­ne i la­ere­pla­ne­ne ikke blir fra­ve­ket, og det kre­ver sam­tyk­ke fra den en­kel­te elev el­ler fore­satt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.