G ble kokk

Altaposten - - Reportasje -

Sam­ti­dig er det hvert år pro­ble­mer med å re­krut­te­re nok la­er­lin­ger til våre med­lems­be­drif­ter. Det ut­dan­nes rett og slett for få kok­ker, in­sti­tu­sjons­kok­ker og ser­vi­tø­rer, for­tel­ler Ter­je Larsen, dag­lig le­der i Fag­opp­la­e­rings­kon­to­ret i Finn­mark.

– Vi vil vise ni­ende­klas­sin­ge­ne litt om hva kok­ke­yr­ket og ser­vi­tør­yr­ket er. Hå­pet er å få fle­re sø­ke­re til res­taur­nat- og mat­fag i åre­ne som kom­mer, sier Larsen.

– Hvis man be­gyn­ner med våre fag, så er det en kjempe­ar­tig ut­dan­nel­se. Man får et godt fag­brev som er høyt an­sett na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt og vei­en lig­ger åpen vi­de­re. Det er bare å ten­ke på at man­ge ho­tell­di­rek­tø­rer først be­gyn­te med et fag­brev, sier han. Fag­opp­la­e­rin­ga har fått fan­tas­tis­ke til­bake­mel­din­ger så langt.

– 83 pro­sent sier de har fått økt in­ter­es­se for res­tau­rant- og mat­fag etter dette. Det er vi vel­dig for­nøy­de med. Nå hå­per vi at noen sø­ker seg hit på vi­dere­gå­en­de, sier Larsen.

I det vi skal for­la­te den drif­ti­ge klas­sen, får vi en pose med brød og ka­nel­bol­ler un­der ar­men. Her­lig.

– Dette er et topp yrke som har gitt meg mye. Jeg har ald­ri va­ert ar­beids­le­dig, og det er all­tid noe nytt å la­ere. Jeg har ald­ri ang­ret på at jeg valg­te kokk, sier Tom Kris­ti­an Roms­dal, kokk og an­satt i Fag­opp­la­e­rings­kon­to­ret i Finn­mark.

SPEN­NEN­DE LAERETID: – Fag­opp­la­e­rings­kon­to­ret tar hver høst ser­vi­tør­la­er­lin­ge­ne med til Frank­ri­ke el­ler Ita­lia for å la­ere om vin­pro­duk­sjon. La­er­lin­ger i kokk, ser­vi­tør, reise­liv og re­sep­sjons­fag kan få ut­plas­se­ring i Spa­nia i tre må­ne­der el­ler i Ita­lia...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.