Ed rik

Altaposten - - Reportasje -

fre­dag 10.no­vem­ber 2017 størs­te barne­hage med 94 plas­ser, så man kan trygt be­nev­ne Al­ta Nor­mi­sjon som en be­ty­de­lig or­ga­ni­sa­sjon i kom­mu­nen. Li­ke­vel er det bare mel­lom 30 og 40 med­lem­mer i selve or­ga­ni­sa­sjo­nen, for­kla­rer de to styre­med­lem­me­ne. – Det stil­les ikke krav hos oss om med­lem­skap i den nors­ke kir­ke, her kom­mer folk av al­le slag på våre mø­ter og vi fyl­ler kan­skje et tom­rom for en­kel­te, sier Om­mund Hegg­heim. Ver­ken han el­ler Lud­vig­sen leg­ger skjul på at bede­hus­be­ve­gel­sen er på re­tur på lands­ba­sis. Men de stør­re ste­de­ne i lan­det, der styr­ker bede­hus­be­ve­gel­sen seg, og man­ge opp­trer som fri­kir­ke­li­ge med egen dåp, natt­verd og kir­ke­li­ge ri­tua­ler.

– Slik er det ikke hos oss, vi er ikke en for­sam­ling, vi er en for­ening, men hos oss er det slik det var fra 1842 da det ble til­latt å for­kyn­ne uten å va­ere prest. Da spratt det opp bede­hus over alt når hjem­me­ne ble for små, der hvor Hans Nil­sen Hau­ge og hans til­hen­ge­re pre­ket og på kort tid ble det byg­get 3000 bede­hus, sier Hegge­heim. Og leg­ger til at Hel­ge Lud­vig­sen er en glit­ren­de ta­ler.

Stå i en tra­di­sjon

Den­ne hel­ga fei­rer Al­ta Nor­mi­sjon at det er 100 år si­den opp­byg­gin­gen star­tet og en­ga­sje­men­tet var gry­en­de. Hegg­heim sier han sy­nes det er fint å stå i den­ne tra­di­sjo­nen.

– Jeg har brukt hele mitt liv på indre­mi­sjo­nen, men også va­ert ak­tiv i den nors­ke kir­ke pa­ral­lelt. Sam­ti­dig har jeg va­ert og er fort­satt styre­le­der for Be­ta­nia, som er pins­be­ve­gel­sens be­drif­ter. Selv har jeg 50-års­ju­bi­le­um etter at jeg kom til Al­ta i 1967, da Bosse­kop Indre­mi­sjon had­de 50-års­ju­bi­le­um. Så jeg har fulgt den­ne be­ve­gel­sen på na­ert hold i 50 år, sier Hegg­heim. Hel­ge Lud­vig­sen har va­ert alta­va­e­ring si­den 1978 og han for­kla­rer sitt en­ga­sje­ment slik:

– I vår tek­no­lo­gis­ke tids­al­der er det ikke så ofte man mø­tes an­sikt til an­sikt len­ger. Men jeg tror det å mø­tes og snak­ke om vår tro ald­ri blir uak­tu­elt, sier han. – Så hvem er indre­mi­sjo­nen for i dag? – Den er for al­le al­ders­grup­per – og vi ser i dag at det er en miks av yng­re og eld­re. Med yng­re me­ner jeg dem mel­lom 30 og 40 år, men det skal ikke leg­ges skjul på at bede­hus­mil­jø­et pre­ges av den eld­re gar­de, selv om de man­ge uli­ke ak­ti­vi­te­te­ne vi er del av, fav­ner folk i al­le ald­re. Fra barne­hage til ung­doms­sen­ter og til oss litt eld­re som er ak­ti­ve i bede­hus­mil­jø­et, sier Lud­vig­sen.

– At Sol­vang dri­ves som cam­ping­plass på som­me­ren er rett og slett for at vi skal ha øko­no­mi til å ha ak­ti­vi­te­rer der el­lers i året, sier han.

KLAR FOR JUBILEUM: Lør­dag og søn­dag fei­rer Al­ta Nor­mi­sjon seg selv med 100-års­ju­bi­le­um, bi­bel­time lør­dag, guds­tje­nes­te søn­dag for­mid­dag og ju­bi­le­ums­fest på etter­mid­da­gen, for­tel­ler styre­le­der Hel­ge Lud­vig­sen og kas­se­rer Om­mund Hegg­heim.

LEIRSENTER: Sol­vang leirsenter på Trans­farelv dri­ves som cam­ping­plass som­mers­tid for å kun­ne fun­ge­re som kon­fir­mant­leir­sted og for­sam­lings­lo­ka­le el­lers i året til uli­ke krist­ne ak­ti­vi­te­ter og virk­som­het i regi av Al­ta Nor­mi­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.