Sei­la­sen mot kjent far­vann

Vik­tor Wil­helm­sen ma­nøv­re­rer blues­sku­ta fra åpent hav til fja­erestei­ne­ne på Ki­strand.

Altaposten - - Kultur - Rolf Ed­mund Lund

Det blir ver­ken kull­sei­ling el­ler ha­va­ri når Por­san­gers sto­res mu­si­kals­ke helt ska­le­rer ned sat­sin­gen fra am­bi­siø­se Ridd­les and Rhy­mes til dia­lekt – og en plate­tit­tel som min­ner om språk­lig raek­ved, pluk­ket opp av fiskar­kal­la uten ekko­lodd.

Det lig­ger en sjar­k­ro­ma­nisk vibb i den­ne pla­ta. Det luk­ter til­hø­rig­het, hjem­leng­sel og iden­ti­tet i «Stjol­ne Mea», der Wil­helm­sen na­er­mest fram­står som Finn­marks svar på Hal­ling­da­lens bygde­poet Stein Tor­leif Bjel­la.

Mu­si­kalsk er bluesto­ne­ne fort­satt like til­bake­len­te, i far­van­net J.J. Ca­le og Ry Coo­der. Gi­tar­spill og en fe­eling som får oss til å ten­ke på langt var­me­re bade­vann enn i leia der Vik­tor er opp­vokst.

Desto stør­re grunn til å hyl­le mo­tet som gjør at finn­mar­kin­gen fø­ler seg mer hjem­me på eget stråk, den tren­den og er­kjen­nel­sen som skal hyl­les med en egen li­ten fes­ti­val i Al­ta den­ne hel­ga. Det å bru­ke sitt eget mors­mål har gitt man­ge mer­smak de sis­te åre­ne – og vi tror det gir en trygg­hets­fø­lel­se, ak­ku­rat som når pe­ri­fe­ri­ens aka­de­mi­ker­spi­rer kom hjem – på flukt fra til­knap­pet «gresk» til kys­tens her­li­ge di­ftong-or­gi­er.

Sju lå­ter blir litt ma­gert og pro­duk­sjo­nen en en anel­se for ned­strip­pet, men vi an­ser dette som en li­ten fest­lig og vel­lyk­ket prøve­bal­long. Teks­te­ne er enk­le og skisse­ak­ti­ge, der Vik­tor pø­ser på med bilde­rike re­flek­sjo­ner, som kan bøyes og tøyes i topp­eta­sjen, før man hen­ter ned både flot­te ord­spill og gode mu­si­kals­ke vri­er.

Her er alt fra den epis­ke åp­nings­lå­ten «Åpent hav» til den tem­me­li­ge kon­kre­te ut­ford­rin­gen i «Dår­lig trekk og fuk­tig ved». Med på kjø­pet får vi både jord­na­ert savn, min­ner og nos­tal­gi – og ikke minst en da­esj med hu­mor. Dette kan bli bra!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.