Kler opp ukjent vi­king­his­to­rie

– En spen­nen­de his­to­rie som vel­dig få har hørt om.

Altaposten - - Kultur - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Det Sa­mis­ke Na­sjo­nal­teat­ret Beaiv­vas er i full gang med å øve inn årets sis­te pro­duk­sjon. Styk­ket he­ter «Snø­frid» og er skre­vet av Ar­ne Berg­gren.

Sa­misk prin­ses­se

«Snø­frid» er skre­vet på bak­grunn av Snor­res konge­sa­ga­er i Heims­kring­la. I et ka­pit­tel i Ha­rald Hår­fag­res sa­ga for­tel­ler Snor­re om Ha­ralds for­hold til den unge sa­mis­ke kvin­nen Snø­frid som var dat­ter til den sa­mis­ke kon­ge Svåse.

– Dette blir en stor pro­duk­sjon som in­volve­rer syv av skue­spil­ler­ne i Beaiv­vas. Mål­grup­pen er voks­ne og ung­dom. Ho­ved­rol­le­ne spil­les av Ingá Már­já Sar­re (Snø­frid Svå­se­dat­ter) og Án­te Si­ri (Ha­rald Hår­fag­re), sier in­for­ma­sjons­le­der Bri­ta Tri­umf.

Be­satt Hår­fag­re

Ur­pre­mie­ren er satt til 12. ja­nu­ar i Kau­to­kei­no. Dette for øv­rig teat­rets sjet­te ur­pre­miere i tea­te­rets ju­bi­le­ums­år 2017/18.

– Kort for­talt hand­ler «Snø­frid» om den nors­ke kon­gen Ha­rald som se­ne­re ble kjent som Hår­fag­re. Han ble be­tatt av kja­er­lig­he­ten til den vak­re Snø­frid og det re­sul­ter­te i at han for­søm­te sin kon­ge­li­ge plikt med å gif­te seg med hen­ne og han bo­sat­te seg så hos sa­me­ne. Med and­re ord et lite av­snitt av vår spen­nen­de his­to­rie som vel­dig få har hørt om, sier Tri­umf.

Spil­les i Sa­misk uke

Det er tid­li­ge­re tea­ter­sjef Hau­kur J. Gun­nar­s­son som er styk­kets in­struk­tør og han har med seg regi­as­sis­tent El­le So­fe Hen­rik­sen, som også er styk­kets ko­reo­graf.

– Dra­ma­ti­ker Ar­ne Berg­gren har gjort den­ne histo­ri­en til en dra­ma­tisk for­tel­ling om makt­kamp, in­tri­ger og kja­er­lig­he­tens ma­gis­ke kraft. Vi kom­mer også til Al­ta med styk­ket. Det skjer 5. fe­bru­ar un­der Sa­misk uke, alt­så da­gen før den sa­mis­ke na­sjo­nal­da­gen. Styk­ket blir over­satt til norsk for de som ikke kan sa­misk, lok­ker Tri­umf.

NORRØN HIS­TO­RIE: Beaiv­vas byr på en ukjent sa­misk vi­king­his­to­rie på ny­året. Styk­ket skal på turnè i Nor­ge, Sve­ri­ge og Fin­land. Sis­te spille­plass er på Det Nors­ke Teat­ret i Oslo 24. fe­bru­ar. (Presse­foto)

SA­MISK PRIN­SES­SE: Ingá Már­já Sar­re skal kle opp rol­len som Snø­frid Svå­se­dat­ter. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.