Her sco­rer Aziz i feil idrett

Aziz Idris måt­te ta tu­ren ut på hånd­ball­ba­nen for å over­lis­te mot­stan­de­rens keeper.

Altaposten - - Sport - Av Mag­ne Ek mag­ne@al­ta­pos­ten.no

Da Al­ta IFS fot­ball­her­rer i går slo BULS hånd­ball­da­mer med 29-25 had­de opp mot 200 til­skue­re møtt fram i Bul-hal­len. At ikke al­le fot­ball­spil­ler­ne had­de er­fa­ring fra hånd­ball­ba­nen var ty­de­lig og en av de som de­bu­ter­te var Aziz Idris som med et stort smil om munnen had­de føl­gen­de å mel­de etter kam­pen:

– Fan­tas­tisk at jeg sco­ret mål når jeg for førs­te gang i hele mitt liv spil­ler håndball.

Der­med står han «opp­ført» med en sco­ring for Al­ta IF etter re­tu­ren til Nord­lys­byen.

– Det var vel­dig ar­tig å va­ere med på dette, men tror du det nors­ke herre­lands­la­get tren­ger en som meg?

Å gi han et svar er vel strengt tatt unød­ven­dig.

– Ster­ke jen­ter

Hel­ler ikke Makt­har Thiou­ne har sa­er­lig er­fa­ring med å bru­ke hen­de­ne i ste­det for føt­te­ne.

– Jeg hus­ker vi spil­te litt håndball på ung­doms­sko­len, men dette var vel­dig gøy og en slik av­veks­ling er noe vi tren­ger av og til.

Før kam­pen had­de han til tross for lite er­fa­ring lo­vet lag­ka­me­ra­te­ne åtte sco­rin­ger.

– Det ble kan­skje ikke åtte, men jeg er li­ke­vel for­nøyd med ut­tel­lin­gen, sa Thiou­ne som sat­te fire-fem bal­ler bak Bul-keeper­ne Te­re­se St­ei­en og Gre­te Kai­sa Ol­sen.

– Jen­te­ne im­po­ner­te meg vir­ke­lig. De var vel­dig ster­ke og det ble en fin fy­sisk økt for oss, la han til.

Som en vegg

Keeper Da­ni­el Ro­jas had­de hel­ler ald­ri spilt håndball, men at han har mye med seg fra fot­bal­len var ty­de­lig. Han sto fram med fle­re fan­tas­tis­ke re­ak­sjons­red­nin­ger.

– I be­gyn­nel­sen var jeg litt redd for fing­re­ne da jeg har ald­ri spilt håndball tid­li­ge­re, men det gikk greit etter hvert. Mor­somt var det, men jeg er ikke i tvil om at fot­ball er min idrett, sa han.

Bul-jen­te­ne had­de stort sett fø­rin­gen gjen­nom hele kam­pen, men det var etter hvert ty­de­lig at fot­ball­gut­te­ne ikke had­de lyst å tape. Ru­nar Over­vik, brød­re­ne Thomas og Vegard Båt­nes Braa­ten, Mar­co Mauno Jo­hann­es­sen og Ve­bjørn Skor­pen ble stå­en­de mye leng­re på ba­nen enn de med mind­re hånd­bal­l­er­fa­ring.

Litt show ble det, og beg­ge lag kun­ne sik­kert sco­ret mer om det sto om po­eng, men pub­li­kum had­de det nok mor­somst når de mer uru­ti­ner­te gut­te­ne var i ak­sjon ute på ba­nen.

Dag Ar­ne Jo­hann­es­sen i Al­ta røde kors kun­ne i mor­ges se at 4090 kro­ner var kom­met inn via Vipps.

– Vi skal job­be mye dug­nad for å få inn like mye, så vi er kjempe­godt for­nøyd. Jeg vil der­for tak­ke spil­ler­ne for ini­tia­ti­vet og pub­li­kum for bi­dra­get, sier Jo­hann­es­sen.

De som øns­ker å gjø­re sum­men stør­re kan bi­dra ved å vipp­se til num­mer 98686.

PANGDEBUT: Aziz Idris had­de ald­ri før spilt hånd­ball, men sco­ret ett mål og var strå­len­de for­nøyd med sin de­but på hånd­ball­ba­nen. (Al­le foto: Mag­ne Ek)

FULL HALL: Thil­de Al­quist Ki­nov og Bul-jen­te­ne fikk en tøff fy­sisk opp­ga­ve foran pub­li­kum i en full­satt Bul-hall.

SUSTE RUNDT ØRENE: Gre­te Kai­sa Ol­sen sto fram med fle­re gode red­nin­ger, men inn­imel­lom suste det litt rundt ørene til både for­svars­spil­le­re og keepe­re når Al­ta-gut­te­ne fyr­te av med full styr­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.