TIL vil bru­ke 5,6 mill

Altaposten - - Sport -

Det er ikke så man­ge år si­den fot­ball­grup­pa i Tverrelv­da­len idretts­lag bruk­te fle­re mil­lio­ner kro­ner på å leg­ge kunst­gress på den gam­le grus­ba­nen i byg­da, men det var en li­ten bane på 92x60 me­ter. Det hol­der ikke for å spil­le 3.-di­vi­sjons­fot­ball på herre­si­den. Klub­ben har der­med fort­satt å bru­ke gress­ba­nen som hjemme­are­na, og lånt Finn­mar­k­hal­len på vår­en og høs­ten. Nå vur­de­rer TIL å opp­gra­de­re ho­ved­sta­dio­net med nytt kunst­gress av in­ter­na­sjo­na­le stør­rel­se og lys­an­legg med seks mas­ter av høy god­kjen­nings­klas­se. To­tal­pris vil va­ere 5,6 mil­lio­ner.

– Vi snak­ker om et nytt skik­ke­lig skip­per­tak på an­leggs­si­den. Kla­rer vi å rea­li­se­re om­leg­gin­gen fra gress til kunst­gress på vår ho­ved­sta­dion, og sam­ti­dig kla­re å opp­gra­de­re dette vik­ti­ge an­leg­get, vil det va­ere det størs­te øko­no­mis­ke løf­tet i Tverrelv­da­len ILS his­to­rie, sier le­der Geir Ro­ger Bak­ken til klub­bens nett­si­der.

Om klub­ben skal gå vi­de­re med pla­ne­ne vil bli av­gjort på Tverrelv­da­len ILS års­møte i fe­bru­ar/mars nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.