Fet tids­rei­se

Altaposten - - Annonser - Av Lars Richard Ol­sen

Kamp­sys­te­met er fri­ere enn før og mer av­hen­ger av hvor flink du er med stik­ka. Du har stør­re kon­troll over hvor­dan du blok­ke­rer, unn­går slag og ti­mer an­grep. Re­sul­ta­tet er at det ikke fø­les som at spil­let går på skin­ner like mye som før. Nytt er også må­ten du får over­sikt over ter­ren­get. Nå tar du kon­troll over ør­nen Se­nua som kan lete fram skjul­te ob­jek­ter, fien­der og bytte­dyr som gir deg res­sur­ser. Dis­se bru­ker du til å lage deg nytt ut­styr.

Kul­tur­rei­se

Som i tid­li­ge­re Assassins Cre­ed-spill er by­ene, ar­ki­tek­tur, kla­er og språk med på å for­tel­le histo­ri­en på en måte få and­re spill kan matche. Din rei­se i Egypt er spek­ta­ku­la­er, uan­sett om du er ved et elve­del­ta og sei­ler på båt, dyk­ker ned un­der over­fla­ten etter skjul­te skat­ter el­ler fin­ner et tem­pel ved bred­den. De­tal­je­ne er over man­ge, og så langt det lar seg gjø­re har ut­vik­ler­ne ba­sert seg på ma­te­ria­le som er au­ten­tisk til pe­rio­den. Histo­ri­en som for­tel­les er også fa­sci­ne­ren­de. Så langt til­ba­ke i tid som dette har se­ri­en ald­ri reist, og vi er nå ved star­ten av for­tel­lin­gen til den vel­me­nen­de snik­mor­der­grup­pen se­ri­en har fo­ku­sert på si­den star­ten. Fans vil ikke bli skuf­fet.

PYRAMIDER: Egypt er ikke et sted du ser vel­dig ofte i spill, og ald­ri på den­ne må­ten. Py­ra­mi­de­ne, Kle­opa­tra og kro­ko­dil­ler i Ni­len er bare noen av se­ver­dig­he­te­ne som ven­ter.

UT­FORD­RIN­GER: Med jev­ne mel­lom­rom duk­ker det opp spe­sial­fien­der, som gu­den Anu­bis. Mak­ter du å over­vin­ne han ven­ter for­gyl­te skat­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.