SPILL FILM APP

Vi er i Egypt rundt 40 år før Kris­tus.

Altaposten - - Annonser -

Det ptole­me­is­ke konge­døm­met er sce­nen hvor fi­gu­rer som Kle­opa­tra og Ju­li­us Ca­esar ut­spil­ler sine dra­ma. Sje­fen selv, Ptole­maios XIII, har også po­li­tis­ke am­bi­sjo­ner. Midt opp i det hele står du, Bayek, en kri­ger som for­sø­ker å be­skyt­te fol­ket. Du skal få nok å gjø­re.

Ny­vin­nin­ger

Etter å ha gitt ut et el­ler fle­re Assassins Cre­ed hvert enes­te år fra 2009 til 2015 tok Ubisoft en­de­lig pau­se i fjor. Vente­ti­den har gitt sel­ska­pets ut­vik­le­re litt mer tid å plan­leg­ge, og re­sul­ta­tet er man­ge ny­vin­nin­ger til den po­pu­la­ere se­ri­en som vi den­ne gan­gen har ruk­ket å sav­ne litt. «Assassins Cre­ed: Origins»

Ma­skin: PC, Xbox One, PS4

Ut­gi­ver: Ubisoft

Al­ders­gren­se: 18 år

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.