Raus med vi­ten

Det er in­gen gren­ser for hva duo­en vil for­kla­re.

Altaposten - - Annonser - Pod­kast: Ut­gi­ver: Sjan­ger: Al­ders­gren­se:

Ole Elve­bakk og Jo­nas Ber­g­land le­ve­rer hver må­ned nye epi­so­der av podkas­ten som har mål om å for­kla­re sva­ert så uli­ke tema. Førs­te epi­so­de, som ble gitt ut 15. fe­bru­ar i 2016, hand­ler om fi­lo­so­fen Gott­fried Wil­helm Leib­niz. Snart er duo­en til­ba­ke for å snak­ke om la­e­sta­dia­ne­re. Blan­din­gen av tema er mor­som, og du vet ald­ri hva som duk­ker opp. Til ti­der får jeg inn­trykk av at det le­ses litt mye fra opp­slags­verk, uten at alt som nev­nes in­ter­es­se­rer Elve­bakk og Ber­g­land like mye. Hel­dig­vis de­les in­for­ma­sjo­nen med hu­mor, men når en epi­so­de gjer­ne va­rer én time el­ler mer, kla­rer jeg ikke all­tid hen­ge med hele vei­en. «Hva er greia med?» Ru­bi­con Vi­ten Til­latt for al­le

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.