Top­per lis­ta foran sje­fen

Råd­mann Bjørn-atle Han­sen sier det ikke har va­ert noen lønns­fest ver­ken blant le­de­re el­ler an­sat­te.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Råd­man­nen må se seg slått på skatte­lis­te­ne.

Al­ta­pos­ten har gått gjen­nom skatte­tal­le­ne for 2016, med ut­gangs­punkt i an­sat­te-over­sik­ten til Al­ta kom­mu­ne, med mål å pre­sen­te­re en over­sikt som gir en peke­pinn på lønns­ni­vå­et blant kom­mu­nens topp­le­de­re og mel­lom­le­de­re. Lis­ta spen­ner fra drøyt 250.000 til over 1,1 mil­lio­ner kro­ner i lig­net inn­tekt.

Mo­de­rat

Råd­mann Bjørn-atle Han­sen un­der­stre­ker at lønns­ni­vå­et i Al­ta kom­mu­ne, også blant le­der­ne, er mo­de­rat. Det to­ta­le lønns­ni­vå­et frem­går blant an­net av Kost­ra-tal­le­ne, på­pe­ker råd­man­nen når Al­ta­pos­ten tar kon­takt for et in­ter­vju rundt le­der­løn­nin­ge­ne.

– Det er do­ku­men­tert at vi bru­ker mind­re enn sam­men­lign­ba­re kom­mu­ner på lønn. Vi har også hatt Agen­da Kau­pang til å gå gjen­nom alt, så sent som i 2013. Rap­por­ten vi­ser at vi bru­ker mind­re på ad­mi­ni­stra­sjon og lønn enn sam­men­lign­ba­re kom­mu­ner, sier han.

Rap­por­te­ne sier ikke noe om le­der­løn­nin­ger spe­si­fikt, slik Al­ta­pos­ten for­står det. Men Han­sen be­dy­rer at man også her vi­ser måte­hold:

– Vi har ald­ri va­ert lønns­le­den­de i Al­ta kom­mu­ne. Målt opp mot sam­men­lign­ba­re kom­mu­ner lig­ger vi i det la­ve­re sjikt. Ser jeg på min egen lønn lig­ger den ikke spe­si­elt høyt i for­hold til kom­mu­ner som både er mind­re enn og på stør­rel­se med Al­ta.

– I for­bin­del­se med bud­sjett­fram­leg­gin­gen for­ri­ge uke ble det klart at det må gjø­res kutt som til­sva­rer an­slags­vis 150 stil­lin­ger, hvor man­ge le­der­stil­lin­ger står i fare? Per­so­nal Ka­rin Kris­ten­sen Psy­kia­tri- og rus­tje­nes­ten Tu­rid Pe­der­sen Ren­holds­sek­sjo­nen The­re­se I. Muot­ka­jaer­vi Ser­vice­sen­te­ret Bjørn C. Berg Skatt- og inn­ford­ring Es­ter I. R. Nil­sen Syke­stua Tone Mau­seth Tje­nes­ten for IKT Kjell M. Gab­ri­el­sen Le­der tje­nes­ten for IKT Ung­dom­mens hus Ka­ja Kris­ten­sen V.le­der Ren­hold Le­der ser­vice­tor­get Le­der skatt, inn­ford­ring A.le­der syke­stua Le­der Hu­set

– Det­te er et be­reg­net tall, som ikke vi har kom­met med. Om po­li­ti­ker­ne vel­ger å gå for ned­leg­gel­se av Ga­ko­ri barne­hage og Kå­fjord syke­hjem, så lig­ger det stil­lin­ger – også le­der­stil­lin­ger – her, sier Han­sen.

Top­pe­ne tje­ner best

Det er i topp­le­del­sen – råd­man­nens le­der­grup­pe (kom­mu­nal­le­der­ne) samt råd­man­nens stab (ju­ris­te­ne og an­net støtte­per­so­nell), vi fin­ner de med al­ler høy­es­te lig­net inn­tekt i Al­ta kom­mu­ne.

De ti i råd­man­nens topp­le­der­grup­pe/stab har en sam­let lig­net inn­tekt på 7,828 mil­lio­ner kro­ner. Det er ikke for mye, me­ner råd­man­nen:

– Lønns­ni­vå­et i den­ne grup­pa lig­ger der det bør lig­ge, om vi ser på sam­men­lign­ba­re kom­mu­ner. Det ge­ne­rel­le bil­det er ty­de­lig, det har ikke va­ert noen lønns­fest i Al­ta kom­mu­ne.

– Tvert imot er jeg stolt over lønns­ni­vå­et blant le­der­ne i Al­ta kom­mu­ne, og kan stå helt og fullt in­ne for det. Vi har va­ert nøk­ter­ne i lang, lang tid, sier han.

Al­ta­pos­tens har tatt for seg le­de­re el­ler per­soner med spe­si­elt an­svars­ful­le stil­lin­ger.

Vi har «satt strek» ved av­de­lings­le­de­re, og har f.eks ikke tatt med de med stil­lings­be­skri­vel­ser «bole­der» «pro­sjekt­le­der», «fag­le­der» og «fag­an­svar­lig». Hel­ler ikke Ikt-råd­gi­ve­ren i råd­man­nens stab er her.

Vi har ikke sett på kom­mu­nalt an­sat­te le­de­re som ikke står i ho­ved­over­sik­ten på kom­mu­nens nett­side: rek­to­rer, barne­hage­sty­re­re og and­re. Det­te av både prak­tis­ke og tids­be­spa­ren­de hen­syn.

En­kel­te på lis­ta kan ha be­gynt i sin nå­va­eren­de stil­ling i lø­pet av 2016, for dis­se vil tal­le­ne va­ere mis­vi­sen­de. De vi vet om som har be­gynt i lø­pet av 2016 er mer­ket med (*) i lis­ta.

En­kel­te av le­der­ne har vi ikke fun­net skatte­tal­le­ne for. Det­te kan skyl­des at de skat­ter til and­re kom­mu­ner, har et an­net folke­re­gist­rert navn el­ler an­net. Dis­se er mer­ket med (-) i lis­ta. 402 428 565 371 738 378 469 291 706 633 426 352 1 248 665 1 089 745 0 144 532 231 624 121 811

FOR­NØYD MED EGEN LØNN: Kom­mune­lege Ken­neth Jo­han­sen (i for­grun­nen) er blant de som står opp­ført med høy­ere skatt­bar inn­tekt enn «sje­fen», råd­mann Bjørn-atle Han­sen. Råd­man­nen le­ver godt med det. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.