Mini­fes­ti­val av topp kva­li­tet

Vin­te­rens Borea­lis-show kan bok­sta­ve­lig talt nå nye høy­der.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­på­s­ten.no

#Spill­norsk lok­ket fram de høy­es­te ter­ning­kast.

Det år­li­ge Borea­lis-show­et som går av sta­be­len i sen­trums­par­ken er plan­lagt flyt­tet til an­nen lo­ka­sjon. Tan­ken er nem­lig å frem­føre det hele på ta­ket til Nord­lyska­te­dra­len.

Sik­ker­het først

– Vi er nå i dis­ku­sjo­ner med nord­lyska­te­dra­len om mu­lig­he­ten til å frem­føre årets Borea­lis-show­et på kirke­ta­ket, og de er vel­dig po­si­ti­ve til ide­en, så om vi får det­te til så kan det bli vel­dig spen­nen­de og spek­ta­ku­la­ert, sier pro­du­sent Be­ne­dic­te Lyng.

Hun på­pe­ker at en rek­ke til­tak å sjek­kes før pla­ne­ne set­tes ut i live.

– I år er det kul­tur­sko­len som har an­sva­ret for åp­nings­show­et og de må kun­ne opp­tre un­der sik­re for­hold, og det­te er noe vi ser på nå. Sik­ker­he­ten for ele­ve­ne er de størs­te ut­ford­rin­ge­ne med pla­nen som vi hå­per blir en rea­li­tet, sier hun.

Mer plass til alle

En po­si­tiv side ved de spen­sti­ge

pla­ne­ne er at det blir plass til enda fle­re pub­li­kum­me­re.

– Det er stor plass rundt ka­te­dra­len og så­le­des vil enda fle­re få se alt som skjer i show­et. Drifts­av­de­lin­gen i kom­mu­nen ser også på mu­li­ge løs­nin­ger for å lage en stor tri­bu­ne for pub­li­kum, for­kla­rer Lyng.

Slag­kraf­tig show

Hun tror uan­sett at årets show vil rom­me enormt med lyd.

– Det er tromme­la­ere­ren på kul­tur­sko­len, Kris­ti­ne Han­sen Nord­gar­den som har an­sva­ret for show­et, så det kom­mer ga­ran­tert til å bli mye trom­mer og stor lyd, sier Lyng som opp­ford­rer ar­ran­gø­rer om å ta kon­takt:

– Hvis noen vil ha med sine ar­ran­ge­ment un­der fes­ti­va­len kan de gjer­ne ta kon­takt nå, for i dis­se da­ger hol­der vi på med å skis­se ned alt som skal skje.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.