Tungt å leve med fa­mi­li­ens skam

Altaposten - - Sidan 1 -

Som be­ve­gel­ses­hem­met klar­te ikke Pie­ra Jovn­na Som­by å leve opp til for­vent­nin­ge­ne fra fa­mi­li­en. – Jeg opp­lev­de at funk­sjons­ned­set­tel­sen min måt­te skju­les. Jeg skul­le ikke vi­ses fram i rein­drif­ta.

An­be­fa­ling: Bo­for­hol­de­ne til men­nes­ker med ut­vik­lings­hem­ming må bed­res. 25% opp­ly­ser at de vil­le bodd et an­net sted der­som de fikk vel­ge selv.

Ar­beid: Stu­di­en vi­ser at nes­ten in­gen har or­di­na­ert ar­beid. De fles­te som er på jobb er re­krut­tert via ar­beids­mar­keds­be­drif­ter. Fle­re med sa­misk bak­grunn har jobb enn de som ikke er sa­mer.

Mob­bing: Per­soner med ut­vik­lings­hem­ming og sa­misk bak­grunn er sa­er­lig ut­satt for mob­bing.

Kren­ken­de yt­rin­ger, trus­ler og vold blant per­soner med ut­vik­lings­hem­ming må fan­ges opp og rea­ge­res på, også via retts­ap­pa­ra­tet.

Hel­se og triv­sel: 57 % opp­gir å ha en syk­dom el­ler kropps­lig pla­ge. 30 % er pla­get av en­som­het. De yngs­te og de elds­te er mest en­som­me, samt de med sa­misk bak­grunn.

40 % av re­spon­den­te­ne er til van­lig mye lei seg og trist. 28 % pla­ges av sin­ne.

De med sa­misk bak­grunn har dår­li­ge­re psy­kisk hel­se.

Be­trak­te­lig stør­re an­del av de med sa­misk iden­ti­tet for­tel­ler at noen har sagt styg­ge ting til dem.

Fle­re sa­mis­ke re­spon­den­ter opp­ly­ser at de blir slått el­ler pla­get når de går ut ale­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.