Kri­ti­se­rer po­li­ti­et for treg be­hand­ling

For­svars­ad­vo­kat Kje­til Nil­sen me­ner po­li­ti­ets or­ga­ni­se­ring er en flaske­hals for retts­sys­te­met.

Altaposten - - Nyheter - Av Bjar­ne Krog­stad Bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

– Mitt inn­trykk som for­sva­rer er at or­ga­ni­se­rin­gen av po­li­ti­et er un­der en­hver kri­tikk, idet de ikke mak­ter å ta unna de sa­ke­ne de har til etter­forsk­ning, sier Nil­sen.

Han an­slår at re­stan­sen av sa­ker hos po­li­ti­et er be­ty­de­lig, og sterkt øken­de sam­men­lik­net med tid­li­ge­re år. Fra 1. no­vem­ber til og med 31. de­sem­ber har ting­ret­te­ne Ind­re Finn­mark, Øst-finn­mark, Al­ta og Ham­mer­fest hen­holds­vis 16, 18, 14 og 10 med­doms­rett­sa­ker be­ram­met.

– Greit at kri­mi­na­li­te­ten kan­skje går ned, men at det skal va­ere så få sa­ker er ikke rik­tig. Jeg har snak­ket med kol­le­ger rundt om i fyl­ket, og de opp­le­ver det sam­me, nem­lig at det blir sta­dig leng­re mel­lom hver straffe­sak.

Får kon­se­kven­ser

Al­ta­pos­ten har tid­li­ge­re om­talt at lang ligge­tid hos po­li­ti­et og vi­de­re i dom­sto­len fø­rer til straffe­ra­batt for de som døm­mes. Men om det kan gi straffe­ra­batt er ligge­tid uguns­tig for «alle»:

– Det er et men­neske­ret­tig­hets­pro­blem både for den til­tal­te og den for­na­er­me­de at sa­ke­ne blir gam­le, sier Nil­sen.

Sam­men­satt pro­blem

Til Al­ta­pos­ten kom­men­te­rer på­tale­le­der ved Finn­mark po­liti­dis­trikt, Mor­ten Daae, at Nil­sen har rett i at det har va­ert en øk­ning i re­stan­se­ne. Men han av­vi­ser at det kun skyl­des po­li­ti­ets or­ga­ni­se­ring.

– Noe skyl­des uten­for­lig­gen­de år­sa­ker. Folk slut­ter og byt­ter stil­lin­ger, sier han og pe­ker vi­de­re på va­kan­se hos ju­ris­te­ne og ut­ford­rin­ger der er­far­ne etter­fors­ke­re har slut­tet.

– Om man går noen år til­ba­ke i tid, så har vi ikke en stør­re re­stan­se nå, enn det vi had­de da, sier Daae og vi­ser til at da han be­gyn­te i po­li­ti­et for 20 år si­den ope­rer­te de med både to og tre år gam­le sa­ker.

Bed­ring i sik­te

Daae for­tel­ler at om­or­ga­ni­se­rin­ge­ne, som har fore­gått si­den 2015, vil va­ere fer­dig­stilt til 1. fe­bru­ar nes­te år.

– Én av de tin­ge­ne vi job­ber med, og som vi har be­gynt å se re­sul­ta­ter av, er inn­fø­rin­gen av et fel­les straffe­saks­inn­tak i po­liti­dis­trik­tet. Vi kjø­rer alle sa­ken gjen­nom det­te sys­te­met og av­gjør på den­ne må­ten cir­ka 40 pro­sent av alle sa­ken i lø­pet av en syv­da­gers­pe­rio­de.

Hol­der fris­te­ne

I for­hold til de al­vor­li­ge sa­ke­ne man snak­ker om, for­kla­rer Daae at po­li­ti­et kla­rer å hol­de saks­be­hand­lings­fris­ten i de al­ler fles­te sa­ker som går på al­vor­lig vold­skri­mi­na­li­tet, vold­tekts­sa­ke­ne og sa­ker med gjer­nings­menn un­der 18 år.

– Vi ser hel­ler et pro­blem med at vi be­ram­mer gans­ke langt frem i tid på grunn av ka­pa­si­tets­pro­blem ved dom­sto­le­ne. Det har kom­met faer­re sa­ker fra oss, men sam­ti­dig har de nok an­net å gjø­re, slik at vi be­ram­mer langt frem i tid og i min me­ning for langt frem i tid, av­slut­ter Daae.

TAR FOR LANG TID: For­svars­ad­vo­kat Kje­til Nil­sen me­ner po­li­ti­et i Finn­mark har pro­ble­mer med or­ga­ni­se­rin­gen. (Foto: Ar­kiv)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.