– Nå me­ner vi at tal­le­ne er rik­ti­ge

Kau­to­kei­no kom­mu­ne be­ta­ler skyl­da si.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Fre­dag om­tal­te vi at Kau­to­kei­no kom­mu­ne be­ta­ler ut pen­ge­ne de er skyl­dig to pri­va­te barne­ha­ger i Kau­to­kei­no. En­hets­le­der Bo­dil Ut­si Vars i kom­mu­nen sier hun be­kla­ger at barne­ha­ge­ne ikke fikk til­skud­det de skul­le ha fått og sier kom­mu­nen vil se på de ru­ti­ne­ne.

– Jeg vil ikke skyl­de på noen for at det­te har va­ert feil, men det er en grunn til at vi har hatt et fir­ma uten­fra for å se på ut­reg­nin­gen, etter at fyl­kes­man­nen opp­he­vet ved­ta­ket. Nå har vi fått kva­li­tets­si­ket tal­le­ne. Selv­føl­ge­lig er det be­kla­ge­lig at de har fått for lite til­skudd, men vi ret­ter på det­te nå og de får til­ba­ke hva de had­de krav på fra 2011 til 2014, sier Bo­dil Ut­si Vars til avi­sa.

– Hvor­dan kan dere dek­ke inn den­ne kost­na­den på vel fem mil­lio­ner kro­ner?

– Det tas av bud­sjet­tet for kul­tur og opp­vekst. Med to barne­ha­ger og av­vik over fle­re år så blir det til sam­men et stort be­løp. Vi må nå se på våre ru­ti­ner slik at vi ikke kom­mer i sam­me uføre igjen. Nå me­ner vi tal­le­ne er rik­ti­ge.

KVALITETSSIKRING: En­hets­le­der for kul­tur og opp­vekst i Kau­to­kei­no, Bo­dil Ut­si Vars, me­ner til­skud­de­ne til barne­ha­ge­ne nå er rik­ti­ge. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.