Byg­de seg til sei­er

7. klas­sin­ge­ne fra Elve­bak­ken sko­le mø­ter mest­re fra hele Skan­di­na­via etter sei­er i Al­ta.

Altaposten - - Nyheter - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Hel­gas sto­re hap­pe­ning for en rek­ke skole­ele­ver var utvil­somt First Lego League.

Den gikk av sta­be­len på Gnis­ten ved Al­ta ung­doms­sko­le. Her kon­kur­rer­te en rek­ke lag in­nen­for ro­bot­kam­per, pro­sjekt­pre­sen­ta­sjo­ner og byg­ging av lego-mo­del­ler – med real­fag­s­kunn­skap som både mål og mid­del for å gå av med sei­e­ren.

Med stol­te for­eld­re «ring­side» opp­et­ter tri­bu­nen på den tid­li­ge­re svømme­hal­len fikk de unge bolt­re seg med kunn­skaps­le­ke­ne.

Ster­ke run­der

I ro­bot­are­na­en var det Elve­bak­ken-la­get «100 % vann» som tok sis­te stikk. La­get le­ver­te fle­re ster­ke run­der, og kun­ne til slutt heve tro­fe­et over ho­det.

Ro­bot­fører­ne Mar­tin og Eskil had­de sam­men med res­ten av la­get gjort en flott jobb med å pro­gram­me­re ro­bo­ten, og kun­ne san­ke po­eng etter po­eng i are­na­en.

– Vi er godt for­nøyd, ar­tig å vin­ne, kun­ne de to si til Al­ta­pos­ten etter hel­ga.

Nå ba­erer det til Oslo (Forne­bu) for del­ta­kel­se på den skan­di­na­vis­ke fi­na­len i First Lego League.

Alvor i bunn

Pro­sjekt­le­der Geir Kris­tof­fer­sen i FLL for­tel­ler at det i til­legg til lek og moro, også lig­ger la­e­rings­mål bak kon­kur­ran­sen:

– Den nye la­ere­pla­nen fo­ku­se­rer på dyb­de­la­e­ring. Te­ma i år er vann, og ele­ve­ne får gå dypt inn i te­ma­et, hvor­dan man fin­ner, bru­ker el­ler kvit­ter seg med vann. Ro­bot­kam­pe­ne er for de elds­te ele­ve­ne, her skal ro­bo­ter for­hånds­pro­gram­me­res til å løse fle­re opp­ga­ver. Vi­de­re har vi både pre­sen­ta­sjo­ner og byg­ging av mo­del­ler for and­re elev­grup­per, på­pe­ker Kris­tof­fer­sen.

Se også vi­deo­klipp og bilde­se­rie fra ar­ran­ge­men­tet på al­ta­pos­ten.no

KONSENTRASJON: La­get fra Elve­bak­ken, her un­der en av de inn­le­den­de kam­pe­ne, gjor­de det skar­pest av alle un­der kon­kur­ran­sen på Gnis­ten. Nå ba­erer det til Oslo for å for­sva­re by­ens aere. (Foto: Tom Skog­lund)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.