De top

Kom­pe­tan­se kos­ter, på­pe­ker råd­man­nen, som sam­ti­dig av­vi­ser at lønns­ni­vå­et er for høyt.

Altaposten - - Nyheter - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Al­ta­pos­tens gjen­nom­gang av le­der­løn­nin­ge­ne i Al­ta kom­mu­ne, ba­sert på skatte­tal­le­ne for 2016, vi­ser at både ord­fø­rer og råd­mann må se seg slått på over­sik­ten over lig­net inn­tekt. To ad­vo­ka­ter og en lege pas­se­rer kom­mu­nens topp­le­de­re.

Kom­mune­ad­vo­kat Tor­bjørn Sag­gau Holm er lig­net med høy­es­te inn­tekt blant kom­mu­nens le­de­re, han står opp­ført med 1,111 mil­lio­ner kro­ner i skatte­over­sik­ten. Kom­mune­over­lege Ken­neth Jo­han­sen føl­ger hakk i hael, med en lig­net inn­tekt på 1,068 mil­lio­ner kro­ner. Holms ad­vo­kat­kol­le­ga Ka­ri Jør­gen­sen står opp­ført med en lig­net inn­tekt på 989.804 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.