Per inn­tekts­lis­ta foran sje­fen

Altaposten - - Nyheter -

Holm har eks­tra­inn­tek­ter som føl­ge av at han lei­es inn til å gjen­nom­føre fore­les­nin­ger ved UIT, samt som sen­sor ved ju­ri­disk fa­kul­tet i Tromsø.

– Det­te ut­gjør rundt 10 pro­sent av løn­na mi, opp­ly­ser Holm til Al­ta­pos­ten.

Kol­le­ga Jør­gen­sens inn­tekt in­klu­de­rer et roms­lig styre­ho­no­rar på 122.000 kro­ner, som hun mot­tar som styre­med­lem i Hel­se Nord.

– Jeg sy­nes ikke jeg har noen ublu lønn i kom­mu­nal sam­men­heng, sam­men­lig­net med and­re i til­sva­ren­de stil­lin­ger i sam­men­lign­ba­re kom­mu­ner. Styre­ho­no­ra­ret fra ver­vet i Hel­se Nord er godt av­løn­net, men det er sam­ti­dig et kre­ven­de verv, på­pe­ker Jør­gen­sen.

Al­ta­pos­ten kjen­ner ikke til om kom­mune­over­lege Ken­neth Jo­han­sen har bi-inn­tek­ter. Vi har ikke fått tak i han for kom­men­tar.

Le­ver med å lig­ge un­der

Til Al­ta­pos­ten sier råd­mann Bjørn-atle Han­sen (lig­net inn­tekt på 880.572 kro­ner) at han ikke har noen pro­ble­mer med å lig­ge un­der tre «un­der­såt­ter» på lønns­lis­ta:

– Tor­bjørn (Sag­gau Holm) har høy­ere lønn fra Al­ta kom­mu­ne enn meg, men det er et rent re­krut­te­rings­spørs­mål, noe vi gjør for å be­hol­de han. Vi får ikke kom­pe­tan­sen han inne­har med en van­lig kom­mu­nal lønn, og kom­pe­tan­se kos­ter. Her lig­ger det en helt kon­kret vur­de­ring bak. Histo­risk lig­ger også kom­mune­le­gen høyt, sier råd­man­nen, og på­pe­ker at Ka­ri Jør­gen­sen har god lønn grun­net kom­pe­tan­sen hun inne­har – men at Hel­se Nord-styre­ver­vet trek­ker noe opp.

– Og hva an­går min egen lønn er jeg godt for­nøyd. Det er ikke løn­na som dri­ver meg i job­ben, sier Han­sen.

Run­der mil­lio­nen

Iføl­ge han er det råd­menn i langt mind­re kom­mu­ner som tje­ner godt over det han selv har:

– Min lønn er ikke spe­si­elt høy, men lig­ger hel­ler i det la­ve­re sjikt opp mot råd­menn i sam­men­lign­ba­re kom­mu­ner.

– Hva har du to­talt, før alt av fra­drag?

– Jeg har 1 mil­lion og 40.000 kro­ner i lønn, så kom­mer fra­drag og alt slik.

Råd­man­nen har i til­legg et styre­verv, som nest­le­der i sty­ret i Spare­bank­stif­tel­sen:

– Her­fra har jeg 40.000 kro­ner i styre­godt­gjø­rel­se, som kom­mer i til­legg til nevn­te sum.

TOP­PER: Kom­mune­ad­vo­ka­te­ne Tor­bjørn Sag­gau Holm og Ka­ri Jør­gen­sen har til smør på brød­ski­va. Sam­men med kom­mune­over­lege Ken­neth Jo­han­sen top­per de inn­tekts­lis­ta. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.