Bud­sjet­tet – tes­ten av sty­rings­dyk­tig­het

Altaposten - - Debatt - Jar­le Mjø­en Po­li­tisk re­dak­tør

Råd­man­nens for­slag til bud­sjett for 2018 og øko­nomi­pla­nen som strek­ker seg fram til 2022 er sann­he­tens øye­blikk for po­li­ti­ker­ne i Al­ta kom­mu­ne. De kan ikke stik­ke ho­det i san­den og håpe at det vil kom­me ti­talls med mil­lio­ner fra fi­nans­min­si­ter Siv Jen­sen og re­gje­rin­gen som vil smø­re øko­no­mi­en til Al­ta kom­mu­ne de nes­te åre­ne. Tvert om drar Høy­re/frp-re­gje­rin­gen inn øko­no­misk handle­fri­het til Al­ta kom­mu­ne i fle­re grep. Det vil re­elt va­ere mind­re pen­ger å rut­te med i 2018 enn i 2017. Det til tross for at Al­ta kom­mu­ne har fått fle­re hund­re nye inn­byg­ge­re som det må di­men­sjo­ne­res opp tje­neste­til­bud for.

Po­li­ti­ker­ne i Al­ta står over­for en vans­ke­lig øvel­se som de over man­ge år har vist seg å hånd­te­re sa­er­de­les dår­lig. Øvel­sen he­ter re­duk­sjon av lønns­bud­sjet­tet. Det har økt år for år til tross for po­li­ti­ker­nes lov­nad om ef­fek­ti­vi­se­ring. Kon­se­kven­se­ne blir faer­re an­sat­te på råd­hu­set, i barne­hage og sko­le, på helse­in­sti­tu­sjo­ne­ne og der hvor vi for­ven­ter at kom­mu­nen stil­le med strøk­ne til­bud. Skrif­ten på veg­gen er kom­met i form av råd­man­nens bud­sjett­for­slag. Po­li­ti­ker­ne ri­si­ke­rer å måt­te kut­te opp­til 150 års­verk i det kom­mu­na­le ser­vice­ap­pa­rat, og vi har in­gen tid å mis­te.

Net­to låne­gjeld per inn­byg­ger vil øke dra­ma­tisk. Med Al­ta Om­sorgs­sen­ter, ny sen­trums­sko­le, ny spille­fla­te (hand­ball­hall), Ma­ri­en­lund Bo­sen­ter som de vik­tigs­te, vil in­ves­te­rin­ge­ne til nye bygg fram til 2022 va­ere på smått utro­li­ge 1,5 mil­li­ar­der. Net­to låne­gjeld per inn­byg­ger vil øke fra 67.000 til 112.000 kro­ner per inn­byg­ger. Låne­gjeld i pro­sent av drifts­inn­tek­te­ne går fra 74,6 til 120,7.

Nor­ge har mis­tet gull­kor­tet. Al­ta kom­mu­ne må sik­re in­ves­te­rin­ge­ne som vi har om­talt over­for, og som det er bred po­li­tisk enig­het om. An­sat­te i Al­ta kom­mu­ne er i sam­me si­tua­sjon som del­ta­ker­ne i rea­li­ty-pro­gram­me­ne vi er blitt så van­te til; noen må ut. Det vil bli tøft for kom­mu­nalt an­sat­te, ikke nød­ven­dig­vis ved at det blir opp­si­gel­ser, for po­li­ti­ker­ne har sagt at over­tal­lig­het skal lø­ses ved na­tur­lig av­gang. Smar­te­re or­ga­ni­se­ring og økt ef­fek­ti­vi­tet kan dek­ke opp for noe, men det er en il­lu­sjon å tro at vi kan opp­rett­hol­de sam­me kva­li­tet og sam­me di­men­sjo­ne­ring på vik­ti­ge tje­neste­om­rå­der som i dag. Det er råd­man­nen helt klart på. Han slår fast at Al­ta kom­mu­ne sam­men­lig­net med and­re til­sva­ren­de kom­mu­ner le­ve­rer tje­nes­ter av høy­ere kva­li­tet og di­men­sjo­ne­ring. Det har vi ikke har råd til.

Det er kom­mune­valg om to år. Skal vi tro sis­te valg kan Frp feie inn på ord­fø­rer­kon­to­ret i Al­ta. For­ut­set­nin­gen sy­nes å va­ere at par­ti­et bru­ker po­li­tisk makt og snur helse­mi­nis­ter Bent Høie. For å kom­me i po­si­sjon må vel­ger­nes til­lit opp­rett­hol­des og valg­løf­tet om syke­hus­ut­red­ning inn­fris. Og i po­si­sjon vil Frp stå over­for enor­me ut­ford­rin­ger. Par­ti­ets fi­nans­min­si­ter har al­le­re­de be­slag­lagt seks mil­lio­ner kro­ner av kom­mu­nens ei­en­doms­skatt fra ver­ker og bruk, og har lo­vet at det­te kun er førs­te steg mot full av­vik­ling. Null pris­jus­te­ring av Nord-nor­ge-til­skud­det be­tyr yt­ter­li­ge­re fire-fem mil­lio­ner kro­ner i år­lig inn­tekts­tap. Men det­te blir bare blå­ba­er i for­hold til om par­ti­et sen­tralt og lo­kalt både av­vi­ser å øke skatte­sat­sen for ver­ker og bruk – og fort­set­ter ned­trap­ping av ei­en­doms­skat­ten. Da må Frp ikke bare kut­te 150 stil­lin­ger, men 300. Årets bud­sjett med barne­hage­kutt, la­ererk­utt og ned­leg­ging av syke­hjem blir bare frisk bris i for­hold til stor­men som da vil kom­me. Sann­he­tens øye­blikk er en na­ert fore­stå­en­de bud­sjett­be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.