Ai­li Ke­ski­ta­lo: Hopp! Jan To­re San­ner: Hvor høyt?

Altaposten - - Debatt - Karl-wil­helm Sirk­ka

Det er med et visst ube­hag at jeg som har ar­bei­det i og for Høy­re i syd og nord, åp­ner inn­leg­get på den­ne må­ten. Det er dess­ver­re nød­ven­dig. Det ba­erer helt galt av sted, også for Høy­re, hvis Er­na Sol­berg ikke tar av­stand fra Ai­li Ke­ski­talos yt­ter­lig­gå­en­de, na­sjo­na­lis­me ba­sert på sa­misk blods­bånd og set­ter ned fo­ten for Same­rå­dets og un­der­lig­gen­de or­ga­ni­sa­sjo­ners makt­am­bi­sjo­ner i sto­re de­ler av Nor­ge, Sve­ri­ge og Fin­land.

I avi­ser og på Face­bo­ok har jeg om­talt Re­gje­rin­gens ar­bei­de med same­po­li­tis­ke sa­ker med ut­gangs­punkt i det re­gje­rings­er­k­la­e­rin­gen 2013 - 2017 sier om det­te team­et:

– Re­gje­rin­gen vil be­va­re Sa­me­tin­get og kon­sul­ta­sjons­ord­nin­gen mel­lom Sa­me­tin­get, Stor­tin­get og Re­gje­rin­gen.

– Etab­le­re et sam­ar­beid på tvers av gren­se­ne når det gjel­der sa­mis­ke språk.

– Ta vare på na­sjo­na­le mi­no­ri­te­ters kul­tur.

Det var alt.

Jeg har stilt spørs­må­let om det i dag fø­res en samepolitikk i tråd med be­stem­mel­se­ne i re­gje­rings­er­k­la­e­rin­gen. Min ob­ser­va­sjon er at etter re­gje­rings­skif­tet har Sa­me­tin­get fått økt be­stem­men­de inn­fly­tel­se i of­fent­lig po­li­tikk og for­valt­ning. Kom­mu­na­log mo­der­ni­ser­nings­de­par­te­men­tets sam­hand­ling med av­stam­nings­par­la­men­tet Sa­me­tin­get har sprengt re­gje­rings­er­k­la­e­rin­gen. Jeg me­ner min på­stand blir be­kref­tet i pro­to­kol­ler fra kon­sul­ta­sjons­mø­ter i ja­nu­ar og juni mel­lom KMD og same­tings­rå­det og le­del­sen i Sa­me­tin­get.

Her er det en god del nyt­tig in­for­ma­sjon, og he­r­under også mye tåke­leg­ging. Språk­sam­ar­bei­det har vokst til en Nor­disk same­kon­ven­sjon. Hvor er det så blitt av kon­sul­ta­sjons­ord­nin­gen som Re­gje­rin­gen vil be­va­re? Jo, den lig­ger skjult i juni­ved­ta­ket i sak 4 Opp­føl­ging av SRUII (same­retts­ut­val­get II). SRUII la frem NOU 2007:13 «Den nye same­ret­ten» som ut­re­der land og vann­ret­tig­he­ter syd for Finn­mark og hvor det frem­mes for­slag om å lov­fes­te en plikt for sta­ten, fyl­ke­ne og kom­mu­ne­ne til å kon­sul­te­re Sa­me­tin­get. KMD har frem­met for­slag om slik lov­fes­ting. Det­te er al­vor­lig. Det som om­ta­les som kon­sul­ta­sjo­ner, er for­hand­lin­ger mel­lom to av­tale­par­ter. Når KMD og Sa­me­tin­get er enig, bin­der det­te Re­gje­rin­gen. Høy­re fikk ved­tatt Kon­sul­ta­sjons­av­ta­len i 2005 med av­tale­pro­se­dy­rer og har malt seg inn i et hjør­ne. Kan FRP leve med sami­fi­se­ring av geo­gra­fi­en og av na­sjo­na­le in­sti­tu­sjo­ner?

Det frem­går vi­de­re av pro­to­kol­le­ne at Re­gje­rin­gen har etter­kom­met krav fra Sa­me­tin­get om å byg­ge inn same­po­li­tis­ke fø­rin­ger i kom­mu­ne- og re­gion­re­for­me­ne og at KMD og Sa­me­tin­get skal for­hand­le vi­de­re om hvor­dan for­sla­ge­ne til Sa­misk språk­ut­valg i NOU «Hjerte­språ­ket» skal føl­ges opp. Det drei­er seg her om å inn­føre sa­misk språk i barne­ha­ger, sko­ler og for­valt­nin­gen i kom­mu­ner uten­for sa­misk språk­for­valt­nings­om­rå­de. Jeg har etter det­te håp om at fyl­kes- og kom­mune­po­li­ti­ker­ne våk­ner når det går opp for dem at de vil bli vinge­klip­pet.

Samepolitikk er kom­pli­ser­te grei­er. Ube­mer­ket sni­ker po­li­tik­ken seg inn i hele til­va­er­el­sen til hele be­folk­nin­gen. Den ut­vik­les i luk­ke­de rom (Opp­lys­nings­lo­ven § 19). For bed­re å for­stå inn­hol­det i pro­to­kol­le­ne og hvor­for og hvor­dan samepolitikk ut­vik­les, an­be­fa­ler jeg min de­batt­bok «Fra ide til fak­tu­ra fra samepolitikk til po­li­tikk for Sa­me­tin­get».

HÅND PÅ RATTET: Etter re­gje­rings­skif­tet har Sa­me­tin­get fått økt be­stem­men­de inn­fly­tel­se i of­fent­lig po­li­tikk og for­valt­ning, me­ner Karl-wil­helm Sirk­ka, som me­ner kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­te­ren i for stor grad gjør som same­tings­pre­si­den­ten sier.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.