Hva tje­ner vi egent­lig i Al­ta?

Altaposten - - Debatt - Jan Ol­li Di­rek­tør, Fefo

Er det slik som råd­man­nen, Aps gruppe­le­der og si­den Al­ta­pos­tens po­li­tis­ke re­dak­tør på le­der­plass hev­der; at vi mel­ker alta­sam­fun­net og er en ho­ved­år­sak til bo­lig­pris­øk­nin­gen i Al­ta? Klart vi stil­ler med tall.

Vi for­sø­ker å ha en kon­struk­tiv dia­log og et godt sam­ar­beid med Al­ta kom­mu­ne. På sam­me måte som vi gjør det med de øv­ri­ge 18 kom­mu­ne­ne i fyl­ket. Et vik­tig prin­sipp for oss er at alle kom­mu­ner skal be­hand­les likt.

«Mel­ker» vi alta­sam­fun­net?

Det al­ler mes­te i Fefo er åpent for of­fent­lig­he­ten. Så også regn­skaps­tal­le­ne. Når råd­mann Bjørn-atle Han­sen slår fast at vi «mel­ker om­rå­det øko­no­misk og tar inn sva­ert sto­re be­løp år­lig», er det klart vi stil­ler med tall. Vi tror det er best å for­hol­de seg til kon­kre­te stør­rel­ser fram­for om­trent­li­ge, sam­ti­dig som det gir et sam­men­lik­nings­grunn­lag.

Det er in­gen hem­me­lig­het at inn­tek­te­ne fra bort­leie av tom­ter og are­al – fes­te­inn­tek­te­ne - ut­gjør en stor del av om­set­nin­gen til Fefo. I år tar Fefo inn 2.547.805 kro­ner gjen­nom 1.305 feste­kon­trak­ter i Al­ta. Det er imid­ler­tid fle­re som bi­drar, og Al­tas bi­drag ut­gjør 12,7 pro­sent av de sam­le­de fes­te­inn­tek­te­ne. Over­sik­ten her vi­ser inn­tek­te­ne fra samt­li­ge av fyl­kets 19 kom­mu­ner. Til sam­men­lik­ning ut­gjør fes­te­inn­tek­te­ne fra Por­san­ger og Sør-va­ran­ger 14 – 15 pro­sent hver av de to­ta­le fes­te­inn­tek­te­ne til Fefo. Ko­lon­nen til høy­re vi­ser inn­tek­ter fra salg av ei­en­dom og na­e­rings­are­al. For Al­tas del er også et eks­tra­or­di­na­ert opp­gjør på 273.509 kro­ner fra Stat­nett for tomt til trafo­sta­sjon på Skille­mo tatt med, slik at inn­tek­te­ne her fra or­di­na­ert tomte­salg var i over­kant av 422.000 kro­ner.

På­lagt gjen­nom lov

Hvor­for kan ikke alt va­ere gra­tis da? Fefo er som grunn­ei­er av Finn­marks­ei­en­dom­men (cir­ka 95 pro­sent av Finn­mark) satt til å for­val­te ei­en­dom­men til bes­te for inn­byg­ger­ne i Finn­mark – og i et evig­hets­per­spek­tiv. Finn­marks­lo­ven som ble ved­tatt av Stor­tin­get i 2005, på­leg­ger også Fefo å dri­ve uten til­skudd. Stor­tin­get har be­stemt at Fefo, som ei­es av inn­byg­ger­ne i Finn­mark, skal va­ere selv­fi­nan­sie­ren­de, og at inn­tek­te­ne skal ha ut­gangs­punkt i res­sur­se­ne vi rår over her nord (som grunn og ei­en­dom, jakt, inn­lands­fis­ke, lakse­el­ver og grus og mi­ne­ra­ler). I til­legg er vi på­lagt å va­ere part i retts­sa­ker som går på ret­tig­hets­krav. Vi­de­re er Fefo på­lagt i lo­ven å ha en lik­vi­di­tets­re­ser­ve som sik­rer drif­ten. Det kos­ter å for­val­te, både i form av pen­ger og men­nes­ke­li­ge res­sur­ser. Da er det na­tur­lig at Fefo gjør som and­re grunn­ei­ere i Nor­ge, og at vi som inn­byg­ge­re i Finn­mark be­ta­ler en leie for bru­ken av grunn og ret­tig­he­ter.

Til for­skjell fra de al­ler fles­te and­re grunn­ei­ere i Nor­ge har Fefo et ut­talt mål om ikke å va­ere pris­le­den­de på ut­marks­pro­duk­ter og ved salg/fes­te av are­al. Det­te gjen­spei­les i vår øko­no­mi. I 2016 om­sat­te Fefo to­talt for om lag 60 mil­lio­ner kro­ner. Vi dri­ver nøk­ternt, og re­sul­ta­tet ble 3,1 mil­lio­ner kro­ner. Vi hå­ver alt­så ikke inn pen­ger.

Al­ta­pos­tens po­li­tis­ke re­dak­tør, som også sto bak in­ter­vju­et med råd­man­nen, hi­ver seg på egen kil­de. Han slår på le­der­plass fast at Fefo hind­rer ut­vik­ling i Al­ta, gjør inn­byg­ger­ne til lei­len­din­ger, og vi blir til­lagt en sen­tral rol­le i for­kla­rin­gen på hvor­for pri­se­ne er så høye i Al­ta. Tal­le­ne fra de re­spek­ti­ve kom­mu­ne­ne ta­ler for seg. Jeg skal ikke sam­men­lik­ne dem med kom­mu­nens egne tall. Det får bli opp til nys­gjer­ri­ge jour­na­lis­ter.

Pri­va­te lom­mer el­ler fel­les­ska­pets kon­to?

Men hva er det egent­lig som på­vir­ker bo­lig­pri­se­ne? Er det slik at en fes­te­av­gift er pris­dri­ver, el­ler kan det ha sam­men­heng med til­bud og etter­spør­sel? Al­ta er den størs­te vekst­kom­mu­nen i Finn­mark og blant de størs­te i lands­de­len. Når fle­re vil byg­ge og bo, og det er en un­der­dek­ning av bo­lig­tom­ter (jfr. Al­ta­pos­tens egne sa­ker), gjør det noe med pri­se­ne. I til­legg kom­mer lav sty­rings­ren­te, som gjør at kjø­per­ne er vil­li­ge til å be­ta­le mer. Ban­ke­ne er med for­di verdi­øk­nin­gen i bo­lig­mar­ke­det gir bed­re sik­ker­het.

La oss ten­ke oss at vi fak­tisk kut­tet ut fes­te­av­gif­ten: Vil­le en ei­en­doms­ut­vik­ler ha sen­ket pri­sen til­sva­ren­de? El­ler vil­le ei­en­doms­ut­vik­le­ren ta ut det mar­ke­det var vil­lig til å be­ta­le, in­klu­dert kost­na­de­ne knyt­tet til fes­te­av­gif­ter? Vi er man­ge som tip­per på det sis­te. Er det da best at lei­e­inn­tek­te­ne fra fel­les grunn (Finn­marks­ei­en­dom­men) hav­ner på pri­vat kon­to, fram­for fel­les­ska­pets-? Jeg tror også her at vi er man­ge som hol­der en knapp på sis­te al­ter­na­tiv.

Al­ta­pos­tens po­li­tis­ke re­dak­tør trek­ker fram Bol­lo hytte­felt i le­der­kom­men­ta­ren sin, hvor vi leg­ger opp til en år­lig leie (fes­te­av­gift) på 18.000 kro­ner. Vi har fått hjelp av tre uli­ke takst­sel­ska­per, som uav­hen­gig av hver­and­re har an­slått ver­di­en på de ak­tu­el­le tom­te­ne her. Jeg kan for­sik­re om at vi lig­ger langt fra høy­es­te takst og na­er­me­re den la­ves­te.

Sam­me uka som le­der­kom­men­ta­ren var på trykk, had­de Al­ta­pos­ten føl­gen­de tit­tel på for­si­den: «Pris-bo­nan­za på altabo­li­ger». Ny­he­ten var at pris­veks­ten sis­te tolv må­ne­der har va­ert 9,4 pro­sent, at det er et ut­slag av op­ti­mis­me og frem­tids­tro, og at veks­ten vil fort­set­te. In­gen­ting er bed­re enn at folk har tro på Finn­mark og hjem­ste­det.

Så skal jeg gi rett i én ting: Pri­se­ne for fes­te var la­ve­re i ti­den før Fefo over­tok det som het sta­tens uma­tri­ku­ler­te grunn i Finn­mark. År­sa­ken var at Stat­skog valg­te å fry­se pri­se­ne i på­ven­te av at Finn­marks­lo­ven skul­le tre i kraft og grun­nen over­fø­res til finn­mar­kin­ge­ne. Som vi hus­ker, var vente­ti­den man­ge, man­ge år. Skal vi få en re­ell sam­men­lik­ning, så må vi se på pri­se­ne Stat­skog ope­re­rer med i dag i de om­rå­de­ne de for­val­ter. Det er in­gen grunn til å tro at pri­se­ne vil­le va­ert la­ve­re der­som Stat­skog fort­satt var grunn­ei­er i Finn­mark.

AL­TA ER IN­GEN MELKEKU: Fefo-di­rek­tør Jan Ol­li me­ner det ikke er grunn til å tro at et fort­satt Stat­skog-re­gi­me vil­le ha med­ført la­ve­re ei­en­doms­pri­ser. (Foto: Ei­rik Palm, Fefo)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.