– Det kan vi le­ane

Al­ta kom­mu­ne gjen­nom­fø­rer en kul­tu­rend­ring og «lea­ner» seg mot frem­ti­den.

Altaposten - - Nyheter - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

Etter at fle­re kom­mu­ner i lan­det har inn­ført lean som en ar­beids­me­to­de, ved­tok kom­mune­sty­ret i de­sem­ber i fjor at også Al­ta skul­le ta i bruk me­to­den. Det skal inn­fø­res som et pro­sjekt og an­set­tes en le­an­ko­or­di­na­tor. Hå­pet er at lean skal va­ere med på å re­du­se­re kost­na­der.

I Al­ta har man nå la­get en for­stu­die og en pro­sjekt­plan og skal gå igang med selve pro­sjek­tet nå.

– Det har va­ert mye fo­kus på lean i fle­re år, og vi har be­gynt å job­be med det jeg kal­ler ar­beids­flyt, for­tel­ler as­sis­te­ren­de råd­mann Mål­frid Kris­tof­fer­sen.

Kul­tu­rend­ring

Lean hand­ler om kul­tu­rend­ring. Og selv om man for­melt sett ikke har kom­met i gang med lean i Al­ta kom­mu­ne, har man be­gynt å job­be med ar­beids­flyt­kart­leg­ging in­nen­for fle­re pro­sjek­ter.

– Jeg kal­ler det ar­beids­flyt. Hvor­dan skal de inn­føre noe nytt? Vi sier at vi gjør det ved per­son­lig in­volve­ring, prak­tisk for­bed­ring og per­fek­sjo­ne­ring (Ppm-pro­ses­sen), for­tel­ler Kris­tof­fer­sen.

Lean hand­ler om å va­ere mer ef­fek­tiv, og så vil en nød­ven­dig­vis spa­re pen­ger.

Få med de an­sat­te

Det størs­te po­en­get er å få med de an­sat­te, fra øverst til ne­derst i hie­rar­ki­et, og lage ar­beids­grup­per på tvers av le­del­ses­struk­tu­rer. I ste­det for at le­del­sen kjø­rer pro­ses­sen oven­fra, byg­ger man opp ar­beids­grup­per med egne an­sat­te.

Ka­rin Kris­ten­sen er le­der for per­so­nal­av­de­lin­gen og har hatt an­sva­ret for ut­ar­bei­del­se av for­pro­sjek­tet og pro­sjekt­be­skri­vel­sen, og å den kjent på alle ni­vå­er.

Hun har in­for­mert om lean i le­der­mø­ter og de har også hatt om lean i le­der­ut­vik­lings­pro­sjek­tet.

– Jeg har pre­sen­tert lean på le­der­mø­ter gjen­nom hele året. Jeg fø­ler nå at de har gans­ke god kjenn­skap, sier Kris­ten­sen.

– Lean er or­ga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling og må im­ple­men­te­res hos alle an­sat­te. Må­let må va­ere at så man­ge som mu­lig av de an­sat­te får la­ere lean, sier hun.

Er­fa­ring fra and­re

For å la­ere av and­res er­fa­ring, har man hatt be­søk fra and­re kom­mu­ner med god er­fa­ring fra den­ne ar­beids­me­to­den. Per­so­nal­sje­fen fra Har­stad kom­mu­ne, som har va­ert en fore­gangs­kom­mu­ne på Lean, har va­ert på be­søk. I høst kom også le­an­ko­or­di­na­tor i Vest­våg­øy å for­tal­te for­mann­ska­pet om hvor­dan lean for­and­ret hver­da­gen og fikk kom­mu­nen ut av Ro­bek-lis­ta som de var hav­net på i 2013.

– Det er kre­ven­de å end­re kul­tur, og det må skje over tid. Vi be­gyn­te å job­be helt sys­te­ma­tisk med lean. Vi had­de tavle­mø­ter, og inn­før­te over­sikt over syke­fra­va­er. Alle le­der­ne had­de egne tav­ler. Fra å ha et syke­fra­va­er på 11,1 pro­sent fikk vi det ned til 10 pro­sent med det­te. Det hand­let om å få alle an­sat­te med på tan­ken om at vi skul­le få ned syke­fra­va­e­ret, for­tal­te Vil­ly An­gel­sen til for­mann­ska­pet.

Han vis­te hvor­dan de sat­te opp syke­fra­va­e­ret på ei tav­le, slik at alle an­sat­te ble be­visst på hvor­dan syke­fra­va­e­ret end­ret seg fra uke til uke.

– In­gen ble sagt opp, men fle­re ble til­budt and­re ar­beids­opp­ga­ver. Vi har spart mye, sa An­gel­sen.

Lean i Al­ta

Man må tør­re å bru­ke pen­ger for å ef­fek­ti­vi­se­re og spa­re pen­ger. For å få til lean, vil kom­mu­nen an­set­te en le­an­ko­or­di­na­tor som vil få an­sva­ret for å inn­føre og gjen­nom­føre lean.

– Tror du man kan få ned syke­fra­va­er i Al­ta med lean?

– Jeg ten­ker at hvis alle med­ar­bei­der­ne blir in­volvert, vil de føle stør­re til­hø­rig­het til ar­beids­plas­sen. Der­for er det vik­tig å få med de an­sat­te i dis­se ar­beids­grup­pe­ne. Det er jo ikke sånn at alle blir frisk av det, men man ten­ker seg kan­skje om to gan­ger før man er borte.

Inn­fø­ring av lean er et vik­tig punkt i bud­sjet­tet for 2018 som råd­man­nen la frem i no­vem­ber.

BE­SØK: Vil­ly An­gel­sen fra Vest­våg­øy kom­mu­ne vis­te al­ta­po­li­ti­ker­ne hvor­dan de har kom­met seg ut av Ro­bek-lis­ta, mye tak­ket va­ere lean. (Foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.