Det tyn­nes­te hø­rings­no­ta­tet jeg har lest

Rei­dar Jo­han­sen er ikke im­po­nert over ar­bei­det Finn­mark Fyl­kes­kom­mu­ne har gjort i hø­rin­gen om Vargs­undx­pres­sen.

Altaposten - - Nyheter - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

Jo­han­sen me­ner at det å gi en vur­de­ring kun på et pas­sa­sjer­grunn­lag, som for så vidt vi­ser en po­si­tiv tendens, er for tynt.

– Det­te er noe av det tyn­nes­te hø­rings­no­ta­tet jeg har sett og lest noen gang. Man for­øker ty­de­lig å av­gren­se det slik at det nes­ten blir litt pa­ro­disk. Det jeg me­ner er det mest sen­tra­le i de­bat­ten, er at pri­sen bur­de frem­kom­me på hele Vargs­undx­pres­sen – hva kos­ter det sett opp mot sam­ferd­sels­bud­sjet­tet i fyl­ket og fyl­kes­kom­mu­nens bud­sjett to­talt.

– Det and­re er at man må se bå­ten i sam­men­heng med hur­tig­båttil­bu­det i Vest-finn­mark. Helt si­den Vargs­undx­pres­sen ble re­etab­lert for to år si­den, har den – for å si det pent – skapt for­ban­nel­se rundt om­kring, kom­men­te­rer Jo­han­sen.

Ikke alle får si sitt?

Vi­de­re stus­ser Jo­han­sen over hvem som har blitt hø­rings­par­ter.

– Hø­rin­gen er sendt til Kau­to­kei­no kom­mu­ne, men ikke til Lop­pa, Mås­øy, el­ler Hasvik som også in­di­rek­te er be­rør­te av det­te. Man den sen­der alt­så til Kau­to­kei­no som i bes­te fall bru­ker bus­sen in­di­rek­te og skal bru­ke Vargs­undx­pres­sen fra Al­ta, el­ler fra Ham­mer­fest. Man hø­rer ikke med Lop­pa kom­mu­ne og de and­re. I det to­ta­le bil­det, så må Ham­mer­fest og Al­ta stil­le seg i sis­te rek­ke me­ner jeg, sier han, og pre­si­se­rer at det­te hand­ler om prio­ri­te­rin­ger.

– Feil prio­ri­te­ring

Jo­han­sen sier at han gjer­ne rei­ser selv med bå­ten. Sam­ti­dig på­pe­ker han at det er fullt mu­lig å ta buss, kjø­re egen bil – og til nøds fly.

– Jeg vet at bå­ten blir brukt i syke­hus-sam­men­heng, men tal­le­ne fra Finn­marks­syke­hu­set vi­ser at det er et lite an­tall av den to­ta­le meng­den med pa­si­en­ter som tar Vargs­undx­pres­sen. De al­ler fles­te vil bli kjørt rett til dø­ra. I akutt­same­heng har hel­ler ikke bå­ten noen som helst funk­sjon.

– Jeg vil­le gjer­ne had­de hatt en båt som gikk hver time mel­lom Al­ta og Ham­mer­fest, men med da­gens øko­no­mi er det full­sten­dig feil prio­ri­te­ring å dri­ve Vargs­undx­pres­sen, sier han.

– Et be­stil­lings­verk

As­sis­te­ren­de sam­ferd­sels­sjef i Finn­mark Fyl­kes­kom­mu­ne, Jør­gen Blix, po­eng­te­rer at no­ta­tet som er sendt ut er et inn­spills­no­tat til kom­mu­ner som er di­rek­te in­volvert i sa­ken som skal le­ve­res til po­li­tisk be­hand­ling i de­sem­ber.

– Uto­ver det, så har jeg in­gen kom­men­ta­rer om at Jo­han­sen me­ner det er mang­ler i no­ta­tet.

– Jo­han­sen me­ner fle­re bur­de fått mu­lig­he­ten til å kom­me med inn­spill. Er du enig?

– Man kan i etter­tid all­tids vur­de­re om fle­re bur­de va­ert in­volvert, men nå er det­te en be­stil­ling vi har fått fra fyl­kes­kom­mu­nen for å høre med kom­mu­ner som er di­rek­te in­volvert i det­te. Sånn sett blir det all­tid en vur­de­ring om hvem som skal in­volve­res, ting kun­ne sik­kert blitt gjort an­ner­le­des, sier Blix.

– Vi øns­ket inn­spill fra kom­mu­ne­ne og gikk til der­med til Al­ta og Ham­mer­fest i til­legg til Vest-finn­mark re­gion­råd som fav­ner alle kom­mu­ne­ne i Vest-finn­mark, av­slut­ter Blix med.

MANGELFULL HØRING?: Rei­dar Jo­han­sen me­ner Finn­mark Fyl­kes­kom­mu­ne har feil fo­kus i Vargs­undx­press-hø­rin­gen. (Foto: Ar­kiv)

As­sis­te­ren­de sam­ferd­sels­sjef i Finn­mark Fyl­kes­kom­mu­ne, Jør­gen Blix. (Foto: Ar­kiv)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.