Vik­tor slo an to­nen

Mini­fes­ti­va­len #spill­norsk bød på høy kva­li­tet i man­ge sjang­re.

Altaposten - - Kultur - Av Bern­hard Hi­e­ner­wadel re­dak­sjo­nen@al­ta­pos­ten.no

Fem band/ar­tis­ter, fem kon­ser­ter for­delt på to kvel­der og to sce­ner. Det var ram­men for mini­fes­ti­va­len #spill­norsk som for førs­te gang gikk av sta­be­len på Stu­dent­huset City Sce­ne den­ne hel­ga. Pris­ver­dig nok sam­ord­net Stu­dent­huset og Bari­la pub sine re­spek­ti­ve live­pro­gram­mer, slik at newcome­ren The Lar­go sin de­but­kon­sert på Bari­la ikke kol­li­der­te med fes­ti­val­pro­gram­met hos na­bo­en over gata.

Pub­li­kums­opp­slut­nin­gen var jevnt over grei, og eks­tra hyg­ge­lig var at ar­tis­te­ne i stor grad over­var hver­and­res kon­ser­ter.

Blues fra fjor­den

Vik­tor Wil­helm­sen åp­net det hele med en fin sit­te-og-lyt­te-kon­sert, ak­kom­pag­nert kun av sin fas­te, mu­si­kals­ke føl­ge­svenn Mat­his Klep­pen, for an­led­nin­gen på akus­tisk bass­gi­tar. Her­re­ne satt på hver sin stol på sce­nen, i god vise- og blues­tra­di­sjon, og det er nett­opp i det­te far­van­net 32-årin­gen fra Ki­strand i Por­san­ger sei­ler. Et helt ek­semp­la­risk pub­li­kum, per­fekt skrudd lyd, god dik­sjon og in­tens inn­le­vel­se gjor­de at Wil­helm­sens fa­bel­ak­tig gode sang­teks­ter på finn­mark­dia­lekt kom ty­de­lig og ny­de­lig fram.

Den trond­heims­bo­sat­te por­san­ger­va­e­rin­gen slapp sitt and­re al­bum tid­li­ge­re i høst og spil­te sim­pelt­hen hele her­lig­he­ten. Rå­dyk­tig og høyt sko­lert på gi­tar som han er, falt Wil­helm­sen ikke for fris­tel­sen å les­se på med lan­ge so­li, ef­fek­ter og grei­er. Tvert om var det hans selv­skrev­ne teks­ter som sto i sen­trum. Bed­re bluesteks­ter på norsk, med man­ge poe­tis­ke per­ler, skal en lete len­ge etter, og de her­lig me­lo­diø­se rif­fe­ne og den uimot­ståe­li­ge sli­din­ga match­et hver fø­lel­se i det Wil­helm­sen had­de på hjer­tet.

Sjan­gerdrui­de

Enes­te på lands­ba­sis kjen­te ar­tist på #spill­norsk var Mikhael Pa­ska­lev. Men før man har va­ert med i et av NRKS el­ler TV2S re­spek­ti­ve mu­sikk-un­der­hold­nings­pro­gram­mer, går gode ar­tis­ter i all ho­ved­sak al­ta­pub­li­kum­met hus for­bi. Et hundre­talls pub­li­kum­me­re var ikke så verst, men det var ab­so­lutt plass til fle­re.

30-årin­gen fra Åle­sund er sin ge­ne­ra­sjons hy­per­plu­ra­lis­tis­ke sjan­gerdrui­de. I kjent stil mik­set han folk-in­spi­rert, gi­tar­ba­sert in­die-pop med so­li­de do­ser av soul og elek­tro­ni­ka, gjor­de strand­hugg hos selv­es­te Pink Floyd og ser­ver­te i sum en krea­tiv to­tal­pak­ke som både var dans­bar og eks­pe­ri­men­tell. Per­son­lig falt jeg full­sten­dig pla­dask for co-pro­du­sent Joe Wills sne­r­ren­de fen­der­snad­der som midt­veis i kon­ser­ten kon­tras­ter­te Bil­ly Vans synt­he­sizer og vo­kal på en sug­ge­re­ren­de måte, da «Push», «Burn» og «Dust» kom som per­ler på en snor. Selv­sagt ble stem­nin­ga al­ler best un­der Urørt-vin­ner­låta fra 2012, «I Spy». Sis­te eks­tra­num­mer, ny­de­li­ge «Sayo­na­ra Sai­gon», sat­te et ver­dig punkt­um for en vel­spilt kon­sert.

Me­lan­kolsk og selv­iro­nisk

Pro­gram­met på dag to star­tet med en in­tim­kon­sert på City Sce­ne som for an­led­nin­gen ble hal­vert i are­al og om­møb­lert fra røff rocke­kjel­ler til ko­se­lig kafé med bord og te­lys. Norsk-en­gels­ke Shaun Bart­lett har gjes­tet Al­ta fle­re gan­ger og har en ald­ri så li­ten fan­ska­re her. 40-årin­gen som del­tok i The Voice i 2012, har man­ge jern i il­den. Blant an­net sto han bak mu­sik­ken til Tv2-se­ri­en Pet­ter ute­lig­ger i høst.

På City Sce­ne var det sin­ger-song­wri­te­ren Shaun Bart­lett pub­li­kum fikk opp­le­ve, solo og vek­sel­vis på kasse­gi­tar og elek­trisk pia­no. Fi­ne, me­lo­diø­se vi­ser hvor mer el­ler mind­re trøb­le­te kja­er­lig­het er en rød tråd, ble kon­tras­tert av un­der­hol­den­de, selv­iro­nisk prat mel­lom lå­te­ne. Blant de fi­nes­te san­ge­ne var «Saviour Unk­nown» fra Tv-krim­se­ri­en «Øye­vit­ne» og fers­ke «Bro­ken Sa­tel­li­te» som blir å fin­ne på Bart­letts kom­men­de al­bum­ut­gi­vel­se.

Rett frem-rock

iek­sil er noe så ekso­tisk som inn­bar­ka alta­ven­ner fra Ham­mer­fest. Etter man­ge opp­tre­de­ner i nord­lys­byen har snø­hvit­by­ens sto­re søn­ner en så­pass enorm po­pu­la­ri­tet i Al­ta at de fø­ler seg slett ikke i ek­sil, men sna­re­re på hjemme­bane. Lør­da­gens gig på Stu­dent­huset var nok et be­vis på at iek­sil er rett og slett et kom­plett band, tro­lig Finn­marks bes­te i sjan­ge­ren.

Bjørn To­re «Bøb­ben» Bjørn­sen er ikke bare en ka­ris­ma­tisk front­fi­gur, men også en im­po­ne­ren­de låt­skri­ver av fet rock på finn­mark­dia­lekt. Kom­pet er bunn­so­lid, gi­tar­ly­den dis­tinkt, dei­lig og gjer­ne to­stemt, og man fø­ler at gut­ta for­me­lig els­ker det de gjør.

Hva mer kan man øns­ke seg? Kan­skje null sper­rin­ger mel­lom pub­li­kum og fan­sen? Null stress, også her inn­frid­de både Stu­dent­huset og Ham­mer­fests svar på Foo Figh­ters mak­si­malt - gut­ta sim­pelt­hen søk­te søkk­s­vett naer­kon­takt med fan­sen da all­sang­venn­li­ge «Ikke bygd for byg­da», «Sån­ne som dae» og vi­deo-ak­tu­el­le «Når ae dør» sør­get for eu­fo­ris­ke til­stan­der.

Enes­te fra Al­ta

Al­tas enes­te band i li­ne up’en, Stuck In North, fikk aeren av å set­te punkt­um for #spill­norsk. Ung­gut­ta tok vare på sjan­sen og le­ver­te en im­po­ne­ren­de mix av vel­pro­du­sert elek­tro­ni­ka og euro­pean dan­ce mu­sic i 80-talls-sound og med en dei­lig dash in­die-pop, og ikke minst: et for­ry­ken­de lys­show som vir­ke­lig gjor­de su­sen.

Ban­det har knyt­tet til seg kom­pe­ten­te, eks­ter­ne folk og er de­fi­ni­tivt i ferd med å ska­pe sitt eget lyd­bil­de. Vo­ka­lis­te­ne Mar­kus Sør­nes og Si­mon Heit­mann Ol­sen har litt å gå på når det gjel­der sang­tek­nikk og ut­trykk, men det er ikke fnugg av tvil om at Stuck In North er i en ri­ven­de ut­vik­ling.

Sjok­ke­ren­de makt­de­mon­stra­sjon

Vi må ta med inn­led­nings­vis nevn­te The Lar­go, selv om kon­ser­ten de­res var uten­for pro­gram­met til #spill­norsk. Pow­er­trio­en med den ut­flyt­ta kau­to­kei­no-gi­ta­ris­ten Jan

Ole Kris­ten­sen i spis­sen lev­de, som ven­tet, på in­gen måte opp til band­nav­net. Men at de­res keep it simp­le-klas­sis­ke rock og blues­rock skul­le sand­blå­se øre­gan­ge­ne så til de gra­der dei­lig, ble en sjokk­ar­tet opp­le­vel­se for fle­re enn un­der­teg­ne­de.

Kris­ten­sen er in­tet mind­re enn et rocke­mu­si­kalsk na­tur­ta­lent, der han svid­de av ti nye, selv­skrev­ne og skrem­men­de gode lå­ter, sang uan­strengt og prakt­fullt og trak­ter­te el-gi­ta­ren le­ken­de lett. Li­kan­des som han er, hyl­let sym­pa­tis­ke og glit­ren­de opp­lag­te Kris­ten­sen sin for­tid i Al­ta ved å spil­le «Would You Ca­re» av al­ta­ban­det Pi­nionhed. Kom­pet ved Alf Mag­ne Hille­stad (trom­mer) og Lars I. Jem­te­rud (el-bass) er pluk­ket fra de­li­ka­tesse­dis­ken i norsk mu­sikk­liv, og til sam­men ga trio­en al­ta­pub­li­kum­met den­ne høs­tens de­si­dert hef­tigs­te rocke­in­jek­sjon, så­langt.

Det var fle­re styre­med­lem­mer og spon­ser av Aron­nes­rock­en til ste­de på kon­ser­ten til The Lar­go enn på et på et års­møte i or­ga­ni­sa­sjo­nen. Måt­te det va­ere et godt tegn på et snar­lig gjen­syn med det­te fan­tas­tis­ke ban­det på slet­ta i sko­gen.

KREA­TIV KJØKKENSJEF: Mikhael Pa­ska­lev be­vis­te etter­tryk­ke­lig at han er en av de mer ori­gi­na­le nors­ke mu­sikk­ar­tis­te­ne.

TUNG SJØ MEL­LOM ØRAN: Pub­li­kum lyt­tet in­tenst da Vik­tor Wil­helm­sen ga en sterk sit­te-og-lyt­te-kon­sert på Stu­dent­huset. (Alle foto: Bern­hard Hi­e­ner­wadel)

MELANKOLSKE KJAERLIGHETSVISER I MØRKET: Shaun Bart­lett holdt en stem­nings­full kon­sert på City Sce­ne.

FANTASTISK LEVERT AV THE LAR­GO: Al­ta­pos­tens an­mel­der hå­per at styre­le­der i Aron­nes­rock­en, Ru­ne Suhr Berg (til venst­re), ble like im­po­nert over Jan Ole Kris­ten­sen & Co som han selv.

FULL GASS FRA SNØHVITFELTET: iek­sil fra Ham­mer­fest blir bare bed­re og bed­re for hver gang de kom­mer med fet rett frem-rock over Sen­na­lan­det.

VEL­PRO­DU­SERT ELEK­TRO­NI­KA MED EGET SAERPREG: Stuck In North fra Al­ta er i en ri­ven­de ut­vik­ling. I midt­en den ene av ban­dets to vo­ka­lis­ter, Mar­kus M. Sør­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.