Grave­jour­na­lis­tikk på høyt nivå

NRK Sap­mi fikk pris for å ha av­slørt DNBS med­virk­ning i om­stridt ur­fol­k­sak.

Altaposten - - Annonser - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

I hel­ga ble Årets jour­na­list­pris i Finn­mark delt ut un­der Finn­mark jour­na­list­lags års­møte i Tromsø, hvor også den sto­re jour­na­list­kon­fe­ran­sen Svar­te Nat­ta, som fav­ner hele Nord-nor­ge, ble ar­ran­gert. NRK Sap­mi jour­na­lis­te­ne Ma­rie­la Idivuo­maa, Carl-gøran Lars­son og Jan Ru­ne Måsø stakk av med Årets pris i Finn­mark og fikk også til­delt andre­plas­sen un­der Svar­ta Nat­ta-pris­ut­de­lin­gen lør­dag, for sitt ar­beid med olje­rør­led­nin­gen Da­ko­ta Access Pi­pe­line. Også kalt «The Black Sna­ke».

Høyt nivå

Pri­sen var på 22.500 kro­ner, og jury­en på­pek­te at jour­na­lis­te­ne «over lang tid dre­vet stand­haf­tig og im­po­ne­ren­de kilde­ar­beid og re­se­arch, og av­slø­rer hvor­dan Nor­ges størs­te bank er in­volvert i fi­nan­sie­rin­gen av det om­strid­te Da­ko­ta Access Pi­pe­line. Det­te er grave­jour­na­lis­tikk på høyt na­sjo­nalt nivå».

He­der­lig om­ta­le gikk til sa­ken om «Kje­tils kamp mot MS», hvor Amund Trelle­vik i NRK Finn­mark, iføl­ge jury­en har la­get en «ny­ska­pen­de og kri­tisk do­ku­men­tarog re­por­ta­sje­se­rie», som «kan ha va­ert med­vir­ken­de til at nors­ke myn­dig­he­ter tid­li­ge­re i år inn­før­te for­søk med eks­pe­ri­men­tell be­hand­ling av MS».

Rein­drif­tas hver­dag

He­der­lig om­ta­le fikk også Nils Jo­han Vars i Áv­vir om rein­drif­tens hver­dag. «Gjen­nom en lang se­rie vel­do­ku­men­ter­te re­por­ta­sjer har jour­na­lis­ten ret­tet søke­lys mot et vik­tig sam­funns­pro­blem og et tabu­be­lagt om­rå­de i Same­land: Han har fått po­li­ti­et, and­re myn­dig­hets­per­soner og rein­drifts­ut­øve­re og de­res fa­mi­li­er til å snak­ke ut om vold og kon­flik­ter in­ternt i rein­drift».

Vin­ner av Finn­mark Jour­na­list­lags foto­pris på 25.000 kro­ner, gikk til Knut-sver­re Horn i NRK Finn­mark, for en se­rie «tek­nisk per­fek­te og vel­kom­po­ner­te fo­to­gra­fi­er» fra Fin­marks­lø­pet.

Krea­tivt blink­skudd

Frøy­dis Falch Ur­bye fra Sá­gat fikk 2. pre­mi­en for å il­lust­re­re de som for­svant. «En krea­tiv løs­ning på en foto­jobb når de som er ho­ved­per­sone­ne i sa­ken ikke len­ger er til ste­de». Ur­bye mot­tok også to pri­ser un­der Svar­ta Nat­ta-ut­de­lin­gen for sitt ar­beid. 3. pre­mi­en hand­let om «Stri­den om lakse­fis­ket», hvor Kse­nia No­vik­ovaa fra NRK Finn­mark had­de la­get: «En flott se­rie miljø­por­tret­ter av noen av men­nes­ke­ne som del­tok i som­mer­ens sto­re pro­test­ak­sjon og ok­ku­pa­sjon av en hel øy, for sa­mis­ke ret­tig­he­ter til lakse­fis­ket i Ta­na­vass­drag».

Jury­en be­stod av Ka­ri Kar­steins­en, Dra­gan Cu­bri­lo og Jan Gun­nar Fur­uly.

PRISDRYSS: Jury­le­der Jan Gun­nar Fur­uly i Af­ten­pos­ten del­te ut Årets jour­na­list­pris i Finn­mark til Ma­rie­la Idivuo­maa og Carl-gøran Lars­son fra NRK Sap­mi. Amund Trelle­vik (NRK) og Nils Jo­han Vars (Av­vir) fikk hver sin he­der­lig om­ta­le. (Foto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.