Lang­reist kja­er­lig­het

Da Mi­ko­laj be­stem­te seg for å hai­ke fra Po­len sat­te Ma­ja seg på fly­et. De møt­tes på Nord­kapp.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Ma­jas mam­ma, Nrk-re­por­ter Ida Cre­ed, for­tel­ler om den lil­le kja­er­lig­hets­his­to­ri­en til sin dat­ter og hen­nes pols­ke kja­eres­te Mi­ko­laj Na­dol­ny fra Wroclaw:

– Si­den vår dat­ter Ma­jas kja­eres­te be­stem­te seg for å dra på haike­tur helt ale­ne fra Po­len til Nord­kapp, ga vi Ma­ja lov til å ta fri fra sko­len, rei­se fra As­ker til Hon­nings­våg og tref­fe kja­eres­ten sin der, for­tel­ler Cre­ed. 1. juni star­tet tu­ren fra Po­len, og tirs­dag mor­gen pas­ser­te Mi­ko­laj gren­sa mel­lom Fin­land og Nor­ge. Sam­me dag klok­ka 13.00 lan­det Ma­ja på Valan luft­havn i Hon­nings­våg.

Av­stand in­gen hind­ring

De to traff hver­and­re på en elev­ut­veks­ling gjen­nom stu­dent­pro­gram­met Eras­mus i fjor, og de har truf­fet hver­and­re fle­re gan­ger gjen­nom det sis­te året, både i Po­len og i Nor­ge.

Li­ke­vel var det noe eks­tra ekso­tisk over å ta tu­ren så langt nord for å tref­fes. Det skal nev­nes Ma­ja har spart kon­fir­ma­sjons­pen­ger og bru­ker av dem for å tref­fe kja­eres­ten ved en­den av ver­den.

Halvt år si­den sist

Når Al­ta­pos­ten snak­ker med Ma­ja onsdag leg­ger hun ikke skjul på at det var utro­lig hyg­ge­lig å se Mi­ko­laj igjen:

– Vi had­de ikke sett hver­and­re på seks må­ne­der, så det var vel­dig hyg­ge­lig at jeg kun­ne tref­fe han når han had­de nådd reise­må­let. Vi syn­tes beg­ge det var utro­lig flott på Nord­kapp og tenk at vi til og med fikk et gløtt av sol oppe på pla­tå­et, sier Ma­ja Cre­ed.

Hun for­tel­ler at hun reis­te nord­over med en eks­tra som­mer­fugl i ma­gen, det kun­ne nem­lig skje at hun ble truk­ket opp i munt­lig:

– Det­te slapp jeg, så det var utro­lig bra også. Nå skal jeg til­ba­ke til Oslo i dag mens Mi­ko­laj skal hai­ke seg sør­over igjen. Han har ikke helt be­stemt seg for om han skal vel­ge sam­me vei til­ba­ke gjen­nom Fin­land el­ler om han skal for­sø­ke å hai­ke gjen­nom Nor­ge, så den be­slut­nin­gen gjen­står, sier en strå­len­de glad ung­dom fra As­ker.

MØTE: En­de­lig sam­men igjen. Ma­ja Cre­ed og Mi­ko­laj Na­dol­ny fant en mor­som måte å mø­tes på i Nor­ge, etter at Mi­ko­laj star­tet haike­tu­ren sin i Po­len med Nord­kapp som mål.(foto: Sel­fie)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.