Varm takk for støt­ten fra nord

Det hele star­tet med at jen­te­ne i Mat­hareslum­men mang­let fot­ball­mål.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

Nes­ten tre mil­lio­ner har ild­sjel Ma­ri­an­ne Haug­vik Hod­ne og hen­nes hjel­pe­re sam­let inn. Nå er sis­te «Lang­pas­ning til Afri­ka» slått fra Al­ta.

Sva­ret fra Al­ta var en so­li­da­risk lang­pas­ning som snud­de opp­ned på til­va­er­el­sen. Støtte­ak­sjo­nen inn­brak­te na­er­me­re tre mil­lio­ner kro­ner til blant an­net barne­hage, sko­le og helse­tje­nes­ter. Ild­sjel og front­fi­gur Ma­ri­an­ne Haug­vik Hod­ne fikk med seg dame­la­get til Al­ta IF som venn­skaps­lag, en hel rek­ke vel­vil­li­ge spon­so­rer og etter­hvert et helt lo­kal­sam­funn i nord på en dug­nad som har gitt et for­mi­da­belt so­si­alt løft for et lite lo­kal­sam­funn på and­re siden av jord­klo­den. I 2010 had­de de fat­ti­ge fot­ball­jen­te­ne ver­ken råd til vann på tre­ning el­ler or­dent­lig fot­ball­ut­styr. De spis­te ett mål­tid om da­gen, men OGSY (Old is Gold Slum Youth) var li­ke­vel ett av Ke­nyas bes­te dame­lag. Åtte år se­ne­re fø­ler de seg ster­ke nok til å stå på egne ben og pro­sjek­tet «Lang­pas­ning til Afri­ka» av­slut­tes med et run­gen­de og ekte­følt takk til­ba­ke fra Al­ta Vil­la­ge i Nai­ro­bi, ho­ved­sta­den i Ke­nya. Jen­te­ne har kledd på seg helt nye drak­ter som ut­tryk­ker takk­nem­lig­he­ten – og tre­ner Ja­mes Wait­ha­ka har skre­vet et brev som han gjer­ne vil for­mid­le i lo­kal­avi­sa.

TAKKER: Fot­ball­jen­te­ne i OGSY har på seg årets drak­ter, med en opp­rik­tig takk til Al­ta-sam­fun­net som bidro med tre mil­lio­ner og hjerte­var­me da de treng­te det mest.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.