Stort pluss etter ski-nm

– Det er helt utro­lig. Nå har vi ber­get ett års drift i ski­skyt­ter­la­get, smi­ler Kai Bjør­kli.

Altaposten - - Sidan 1 - Av H. Lar­sen og K. Stef­fen­sen spor­ten@al­ta­pos­ten.no

Al­ta IF, BUL, Al­ta ski­skyt­ter­lag og Tverrelv­da­len IL stod sam­men om ti­de­nes vin­ter­ar­ran­ge­ment i Al­ta i mars i år. Nå vi­ser det seg at den for­mi­dab­le dug­nads­inn­sat­sen som ble lagt ned av det som kun­ne kry­pe og gå av folk i klub­be­ne har gitt full ut­tel­ling. SKI-NM ble en sports­lig suk­sess, og nå vi­ser det seg at det også ble en kraf­tig øko­no­misk opp­tur. Før hele over­skud­det er klart har Per Hin­de­nes, le­der i ho­ved­ko­mi­te­en, delt ut utro­li­ge 350.000 kro­ner til hver av klub­be­ne som bidro.

– Det er over all for­vent­ning og det er også re­ak­sjo­ne­ne fra klub­be­ne, sier en strå­len­de for­nøyd Hin­de­nes til Al­ta­pos­ten.

Gave­dryss

I bud­sjet­tet var over­skud­det es­ti­mert til rundt en mil­lion kro­ner, men vel­vil­je fra fle­re hold gjor­de at mil­lio­nen langt er over­skre­det.

– Vi fikk ga­ver fra na­e­rings­li­vet og ka­fe­en gikk også utro­lig godt, med et stør­re over­skudd enn for­ven­tet. I til­legg har det blitt solgt lodd og pan­tet tom­flas­ker, som også har bi­dratt til slutt­sum­men, sier han.

An­tall dug­nads­ti­mer i for­bin­del­se med ski NM to­talt skal iføl­ge Hin­de­nes ha lig­get på mel­lom 17.000 og 19.000 ti­mer.

– Det er gle­de­lig å se at den inn­sat­sen som er lagt ned gir noe til­ba­ke til klub­be­ne og da i all ho­ved­sak til barne­idret­ten, sier han.

Stor hjelp for al­le

Al­ta ski­skyt­ter­lag er den mins­te av de fire ak­tø­re­ne som sør­get for ski­fest i Kais­ku­ru. For dem be­tyr 350.000 kro­ner vel­dig mye.

– Jeg har ikke de ek­sak­te tal­le­ne foran meg, men jeg vil an­slå at vår del av over­skud­det langt på vei ber­ger ett års drift for oss. Å sit­te igjen med en slik sum be­tyr kjempe­mye for et lite idretts­lag som Al­ta ski­skyt­ter­lag. Jeg er sik­ker på at over­skud­det kom­mer vel­dig god med også for de and­re klub­be­ne. Tverrelv­da­len IL hol­der jo på å byg­ge et skil­eikan­legg i byg­da, så det­te er ga­ran­tert stort også for dem, kom­men­te­rer Kai Bjør­kli, som er le­der i Al­ta SSL. Sto­re kost­na­der Inn­kjøp av am­mu­ni­sjon og ut­styr, samt ved­li­ke­hold av ge­va­erer og for­holds­vis sto­re reise­kost­na­der gjør at det kos­ter en del å dri­ve med ski­sky­ting. Over­skud­det fra NM kom­mer der­for godt med.

– Det lig­ger mye arbeid bak et slikt mes­ter­skap, og jeg er vel­dig takk­nem­lig for den for­mi­dab­le dug­nads­inn­sat­sen som våre med­lem­mer la ned i for­bin­del­se med NM. Det be­tyr jo at vi ikke tren­ger å job­be oss ihjel res­ten av året, sier Bjør­kli, som ikke har dis­ku­tert ek­sakt hva dis­se pen­ge­ne skal bru­kes til.

– Vi har ikke øre­mer­ket dem til noe spe­si­elt, men vi har man­ge ut­øve­re som skal delta i Kval­fos­sprin­ten og Hoved­lands­ren­net til vin­te­ren. Det er sto­re kost­na­der knyt­tet til sli­ke rei­ser, så nå har vi i hvert fall bed­re kon­troll på den de­len. Les mer på al­ta­pos­ten.no.

GODT FOR­NØYD: Det var mye arbeid, men be­løn­nin­gen var også stor for Kai Bjør­kli og de and­re med­lem­me­ne i Al­ta ski­skyt­ter­lag. (Foto: Stef­fen­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.