Kniv­stakk sin egen mor

Altaposten - - Nyheter -

Po­li­ti­et be­kref­ter re­la­sjo­nen mel­lom den sik­te­de kvin­nen i 20-åre­ne og of­fe­ret. Al­ta­pos­ten har i leng­re tid va­ert klar over at det var en dat­ter som kniv­stakk sin egen mor i Al­ta man­dag mor­gen.

Av hen­syn til de in­volver­te par­ter og etter­forsk­nin­gen har vi valgt å ikke om­ta­le det tid­li­ge­re.

Men fre­dag mor­gen be­kref­tet sek­sjons­le­der for fel­les etter­forsk­ning i Finn­mark po­liti­dis­trikt, Ken­neth Nil­sen, re­la­sjo­nen mel­lom sik­te­de og for­na­er­me­de som mor og dat­ter, skri­ver ifinn­mark. Hen­del­ses­for­løp og mo­tiv er noe po­li­ti­et job­ber med å fin­ne ut av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.