– Fy sø­ren så flin­ke

Rek­tor Ellen In­ga O. Ha­et­ta skry­ter av ele­ve­ne sine.

Altaposten - - SIDAN - Av Hanne Larsen hanne@al­ta­pos­ten.no

– Jeg trod­de jeg kom til å gjø­re det bra. Men jeg had­de ald­ri trodd jeg skul­le få seks, sier Mi­kal Nil­sen Ke­mi, som ham­ret seg inn til en sek­ser på tverr­fag­lig ek­sa­men i bygg­fag i for­ri­ge uke. Og han var ikke den enes­te som im­po­ner­te. Nils Olaf Ei­ra Ha­et­ta har ny­lig av­slut­tet sitt and­re år på rein­drift. Et fag han til ful­le be­vis­te at han be­hers­ker un­der ek­sa­mens­prø­ven.

– Ja, jeg fikk seks. Det var ar­tig. Nå skjøn­ner man at det hjel­per å job­be jevnt og godt hele året, sier 18-årin­gen.

– Flin­ke ele­ver

Også Joo­na Gutt­orm har stått på i året som har gått. Ung­gut­ten som går in­du­stri­tek­nikk svei­set så fe­no­me­nalt at sen­sor ikke had­de an­net valg enn å tril­le ter­nin­gen til seks også for han. Ele­ven med best gjen­nom­snitts­ka­rak­ter var også en gutt: Mi­kal Bon­go Nor­voll. En la­erer Al­ta­pos­ten har snak­ket med sy­nes det er ar­tig at sa­er­lig gut­te­ne slår til med bå­de gode ka­rak­te­rer og lavt fra­va­er. Rek­tor Ellen In­ga O .Ha­et­ta er også kjempe­for­nøyd.

– Vi har fått så gode re­sul­ta­ter. Det er kjempe­ar­tig og sen­so­ren fra Al­ta sa til oss før han kjør­te ned til Al­ta: «Fy sø­ren så flin­ke ele­ver dere har», sier Ha­et­ta.

Kraft­tak for å snu ne­ga­tiv trend

Etter at sko­len for noen år si­den tok et kraft­tak for å snu en ne­ga­tiv trend med sky­høyt fra­va­er, har bå­de na­er­va­e­ret og ka­rak­te­re­ne økt iføl­ge rek­to­ren. De ele­ve­ne som ikke had­de en enes­te dag med fra­va­er i året som gikk fikk hver sin sølv­knapp un­der skole­av­slut­nin­gen i uka som gikk. En av dem var rein­drifts­elev Nils Olaf.

– Da jeg gikk på ung­doms­sko­len had­de jeg mer fra­va­er og var vel­dig skole­lei. Men da jeg be­gyn­te på rein­drifts­fag skjed­de det noe. Jeg sy­nes det er ar­tig å kom­me til sko­len hver dag, sier han til Al­ta­pos­ten.

– Det at sko­len rin­ger ele­ver som ikke har kom­met på sko­len, tror du det har hjul­pet på?

– Ja, det tror jeg. De kom­mer inn i ti­men og sjek­ker hvem som ikke har kom­met, også rin­ger de dem og hø­rer om de har for­so­vet seg for ek­sem­pel, for­tel­ler ung­gut­ten. Ek­sa­mens­opp­ga­ven hans var tre­delt og be­stod av en øko­no­misk del, en som gikk på pro­duk­sjon og en som tok for seg rei­nen og dens na­tur­li­ge mil­jø.

– Jeg ble spurt om hvor­dan man skal fer­des i kal­vings­om­rå­det, og om bruks­reg­ler og om dis­trikts­pla­ner, for­tel­ler Nils Olaf, som kom­mer fra en rein­drifts­fa­mi­lie.

– Var det mye av det du har la­ert fra fa­mi­li­en?

– Jeg kan nok si at det mes­te har jeg la­ert hjemme­fra. Jeg vil tip­pe 60/40, sier han.

Valgt sin egen vei

Mi­kal Nil­sen Ke­mi for­tel­ler at han li­ker å byg­ge og at han un­der ek­sa­men byg­de tak­sto­ler. Selv om fa­ren dri­ver med rein, har li­ke­vel ung­gut­ten valgt å ta seg en an­nen ut­dan­ning.

– Jeg vet ikke om jeg kom­mer til å job­be som sne­k­ker el­ler om jeg vil job­be med rein­drift i frem­ti­den. Men jeg ten­ker at det er en sik­ker­het å ha en ut­dan­nel­se uten­for rein­drif­ta, for­kla­rer 17-årin­gen. Selv om rein­drif­ta har gått gjen­nom dra­ma­tis­ke om­stil­lin­ger, så tror Nils Olaf at det kan va­ere plass til han i det tra­di­sjo­nel­le yr­ket på vid­da. Hvis det er det han vel­ger til slutt.

– Jeg har snak­ket mye med beste­far om val­get. Han har av­vik­let sin siida­an­del, og sier at det kom­mer til å bli tøft frem­over. Men han ber meg li­ke­vel om å føl­ge hjer­tet mitt. Jeg har uan­sett ett år til på meg før jeg er fer­dig med vi­dere­gå­en­de. Da vil jeg vur­de­re om jeg skal bli rein­drifts­la­er­ling og gå den vei­en, elelr gjø­re noe an­net. Med stu­die­spe­sia­li­se­ring i ba­ga­sjen kan jeg vel­ge å gå vi­de­re på, sko­len se­ne­re, selv om jeg først prø­ver meg i rein­drif­ta, sier Nils Olaf. Men al­ler først er det som­mer­fe­rie. El­ler? – Jeg skal som­mer­job­be på Re­ma. Der har jeg hatt eks­tra­jobb i ett år. Hva jeg skal bru­ke pen­ge­ne på? Jeg skal først be­ta­le mam­ma pen­ger for bi­len hun har kjøpt til meg. Og res­ten skal jeg spa­re.

(Foto: Pri­vat)

FULL KLAFF: Mi­kal Nil­sen Ke­mi og Nils Olaf Ei­ra Ha­et­ta var strå­len­de for­nøy­de etter å ha fått topp­ka­rak­te­ren seks på hen­holds­vis bygg og rein­drifts­ek­sa­men.

(Foto: Pri­vat)

FIKK SEKS: Joo­na Gutt­orm svei­set seg til topp­ka­rak­ter og im­po­ner­te sen­sor un­der ek­sa­men i in­du­stri­tek­nikk ved Kau­to­kei­no vi­dere­gå­en­de sko­le ny­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.