Ber om hjelp

Altaposten - - NAERING -

Ikke rør for­skrif­ten som be­gren­ser ban­ke­nes mu­lig­he­ter til å låne ut pen­ger til bo­lig­kjøp. Det er be­skje­den fi­nans­mi­nis­ter Siv Jensen (Frp) får fra eks­pert­hold. Da­gens bo­lig­låns for­skrift ble inn­ført 1. ja­nu­ar i fjor etter en eks­trem pris­vekst i 2016, spe­si­elt i Oslo. For­skrif­ten in­ne­ba­erer at alle som kjø­per bolig, må ha 15 pro­sent av bo­li­gens ver­di i egen­ka­pi­tal. Lå­net må dess­uten hol­de seg in­nen­for fem gan­ger inn­tek­ten. En ny for­skrift kom­mer den­ne uken. Baktep­pet er et bo­lig­mar­ked som igjen går full­sten­dig av hengs­le­ne, sa­er­lig i Oslo.

Pro­ble­met er at nord­menns sta­dig øken­de gjeld ut­gjør en be­ty­de­lig ri­si­ko for norsk øko­no­mi, på­pe­ker sjef­øko­nom Andreas Be­ne­dic­tow hos Sam­funns­øko­no­misk ana­ly­se. Han me­ner for­skrif­ten er et godt grep og bør vi­dere­fø­res.

(Il­lust­ra­sjons­foto)

GJELDSVEKST: Fjer­nes da­gens for­skrift vil det høyst sann­syn­lig bidra til høy­ere pris­vekst, sier sjefs­øko­nom Andreas Be­ne­dic­tow. Gjelds­veks­ten er også høy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.