Nye for­slag til ned­leg­gel­ser

Al­ta­pos­ten kan av­slø­re den fore­slåt­te «døds­lis­ta» over sko­ler, de­sen­tra­li­ser­te ung­doms­trinn og barne­ha­ger.

Altaposten - - Sidan 1 - Av jarle Mjø­en jarle@al­ta­pos­ten.no

Po­li­ti­ker­ne er forundret og opp­gitt.

I det po­li­tis­ke mil­jø­et er man forundret, opp­gitt og klar til kamp for til­bud som blir an­sett som helt av­gjø­ren­de i na­er­mil­jø­ene.

Må spa­re 28 mil­lio­ner

Til­taks­lis­ten er ut­ar­bei­det etter at kon­su­lent­fir­ma­et Agen­da Kau­pang har ana­ly­sert drif­ten av Al­ta kom­mu­ne. Blant an­net fore­slår man å leg­ge ned Aron­nes sko­le som barne­sko­le, leg­ge ned Leir­botn sko­le, ung­doms­trin­ne­ne på Tverrelv­da­len og Rafs­botn sko­le og leg­ge ned Ga­ko­ri barne­hage. Man fore­slår også å sen­tra­li­se­re sa­misk­un­der­vis­nin­gen, leg­ge ned vel­komst­klas­sen ved Kom­sa og Sand­fal­let og re­du­se­re voks­sen­opp­la­e­rings­til­bu­det. (Se mer av lis­ten på al­ta­pos­ten.no) Lis­ten med til­tak skal ta ned opp­vekst­bud­sjet­tet med 28 mil­lio­ner kro­ner. På opp­vekst­ka­pit­te­let er det holdt fast at det lig­ger sto­re ef­fek­ti­vi­se­rings­po­ten­si­al. Til­taks­lis­ta er et re­sul­tat av ar­bei­det til ad­mi­ni­stra­ti­ve ar­beids­grup­per, og er al­le­re­de be­hand­let i sty­rings­grup­pa for pro­sjek­tet, men ikke fer­dig­be­hand­let.

Rea­ge­rer sterkt

– Det­te er for­slag som gjør at jeg so­ver dår­lig. Jeg rea­ge­rer sterkt fø­lel­ses­mes­sig på at det kom­mer for­slag om å re­du­se­re til­bu­det til en grup­pe med små res­sur­ser, grup­pen med voks­ne ele­ver med bi­stands­be­hov. Min re­ak­sjon er at til­taks­lis­ta ba­erer preg av lett­vint­het, er urea­lis­tisk og dess­ver­re en opp­skrift på sterk sen­tra­li­se­ring. Det skjer til tross for at po­li­ti­ker­ne har holdt fast ved en na­er­miljø­po­li­tikk og de­sen­tra­li­sert struk­tur, sier SVS Ot­to Aas til Al­ta­pos­ten. Sen­ter­par­ti­ets Jan Mar­tin Ris­haug ser på til­taks­lis­ta som en mu­lig­hets­stu­die, og er klar på at det også er pen­ger å hen­te på for­nuf­ti­ge end­rin­ger og kutt på skole­si­den. Li­ke­vel lev­ner han ikke lis­ta noen sjan­se til å kom­me gjen­nom po­li­tisk be­hand­ling. – Her er det ikke man­ge for­slag som er hen­tet fram som er spi­se­lig for meg og Sen­ter­par­ti­et. Hoved­virk­nin­ge­ne av for­sla­get er ikke spar­te pen­ger, men en vold­som sen­tra­li­se­ring som er et brudd med naer­om­råde­tenk­nin­gen som det har va­ert bred enig­het om. Et ek­sem­pel; den eks­tra av­de­lin­gen som ble opp­ret­tet ved Tverrelv­da­len barne­hage skal alt­så leg­ges ned for å fyl­le en over­ka­pa­si­tet i Al­ta vest. Et an­net er at alle Sfo-til­bud med un­der 10 ele­ver skal leg­ges ned og ele­ve­ne gis til­bud ved na­er­mes­te sko­le uten at det til­bys trans­port. I rea­li­te­ten vil ek­sem­pel­vis Sfo-til­bu­det både i Tal­vik og Rafs­botn va­ere i fare, sier Ris­haud og leg­ger til: – Det ver­ste er at det fore­slås å leg­ge ned Aron­nes sko­le hvor det byg­ges og elev­tal­let vil øke. Jeg kla­rer hel­ler ikke å for­stå at det fore­slås å leg­ge ned ung­doms­trin­ne­ne i Tverrelv­da­len og Rafs­botn og over­fø­re de til Al­ta Ung­doms­sko­le. Det­te er vel­fun­ge­ren­de un­der­vis­nings­til­bud av god kva­li­tet og jeg tror ikke det er man­ge po­li­ti­ke­re i Al­ta som vil røre dis­se til­bu­de­ne. Han me­ner det mest ef­fek­ti­ve er å la va­ere å byg­ge den nye ssen­trums­sko­len, da vil­le man spart 20 mil­lio­ner kro­ner. Ar­bei­der­par­ti­ets Ole Stei­nar Øst­lyn­gen er uenig.

– Jeg er helt uenig med Ris­haug i at vi spa­rer pen­ger på å la va­ere å byg­ge sko­len. På kort sikt; ja. På lang sikt; nei. Til­leggs­ge­vins­ten er en sko­le som gir oss et sta­bilt og godt fag­mil­jø, samt mye flin­ke­re barn. Det blir imid­ler­tid helt feil å an­ty­de at Al­ta Ap har for­latt na­er­skole­prin­sip­pet. Vi står tungt bak prin­sip­pet.

– Li­ke­vel kan dere hav­ne i en si­tua­sjon hvor dere leg­ger ned Aron­nes sko­le for å over­fø­re ele­ve­ne til en stor­sko­le i Kom­sa el­ler Bosse­kop?

– Vi har ikke tatt stil­ling til for­sla­get om å leg­ge ned Aron­nes sko­le som na­er­sko­le. Det jeg per­son­lig tror er at når sen­trums­sko­len står fer­dig vil man­ge for­eld­re på Aron­nes øns­ke å ha sine barn her på grunn av at de vil få topp un­der­vis­ning og topp for­hold.

LEG­GES NED? Ung­doms­trin­ne­ne ved Rafs­botn og Tverrel­va­len sko­le fore­slås lagt ned og flyt­tet til Al­ta Ung­doms­sko­le. Sko­le­ne i Leir­botn og Aron­nes fore­slås lagt ned som barne­sko­ler og ele­ve­ne flyt­tes hen­holds­vis til Rafs­botn og til en an­nen sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.