Eni­ge om av­ta­le

Altaposten - - Nyheter -

Det er enig­het i lønns­for­hand­lin­ge­ne mel­lom Norsk Fly­ger­for­bund og Bab­cock for fly­ge­re i am­bu­lanse­flyt­je­nes­ten, skri­ver NTB. – Vi hå­per at av­ta­len kan va­ere et vik­tig bi­drag til å løse kri­sen i luft­am­bu­lanse­tje­nes­ten, sier for­bunds­le­der Yng­ve Carl­sen i Norsk Fly­ger­for­bund i en presse­mel­ding. Fly­ger­for­bun­det og NHO Luft­fart, som for­hand­ler på veg­ne av Bab­cock, gjen­opp­tok for­hand­lin­ge­ne om en ta­riff­av­ta­le tirs­dag mor­gen og mel­der om enig­het litt før klok­ken 3.30 natt til ons­dag. – Det vik­tigs­te vi har opp­nådd gjen­nom denne av­ta­len er å bi­dra til kon­ti­nui­tet i luft­am­bu­lanse­tje­nes­ten, ved at alle am­bu­lanse­fly­ge­re som øns­ker det er sik­ret fort­satt jobb på sam­me ar­beids­sted som de har i dag. Vi har ak­sep­tert re­du­ser­te lønns- og ar­beids­vil­kår, og Norsk Fly­ger­for­bund har ved å inn­gå en av­ta­le, tatt et be­ty­de­lig sam­funns­an­svar for å sik­re den livs­vik­ti­ge luft­am­bu­lanse­tje­nes­ten, sier Carl­sen.

AK­SEP­TE­RER: Yng­ve Carl­sen sier de ak­sep­te­rer re­du­ser­te lønns- og ar­beids­vil­kår, men har opp­nådd kon­ti­nui­tet. (Foto: Vi­dar Ruud/ NTB scanpix)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.