Fjer­ner le­ker

Leke­bu­tik­ker stop­per sal­get av de po­pu­la­ere skum­le­ke­ne squis­hies som kan va­ere gif­ti­ge.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ki­ta Elier­t­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

Po­pu­la­ere squis­hies kan va­ere gif­ti­ge.

– Vi har tatt le­ke­ne bort, de ble straks fjer­net fra hyl­le­ne våre, sier Kir­sti Fin­stad Nil­sen på leke­bu­tik­ken Koz­mos på Park­sen­te­ret. Squis­hies ble fjer­net fra hyl­le­ne tors­dag mor­gen da det var blitt kjent at le­ke­ne kan inne­hol­de gif­ter som kan gi le­ver­ska­de, ir­ri­te­re øyne og gi puste­vans­ker, og va­ere ska­de­li­ge for fos­ter. Fikk mail fra kje­den – Vi ble gjort opp­merk­som på det gjen­nom avis­skri­ve­ri­er, og fikk mail fra kje­den i dag der de an­be­fal­te oss å ta dem ut, for­tel­ler Fin­stad Nil­sen. Hos leke­bu­tik­ke­ne i Al­ta må de inn på la­ge­ret for å fin­ne noen squis­hies. Hos Rin­go had­de de utal­li­ge sor­ter, hos Koz­mos bare en som lig­net pom­mes fri­tes. Vi kan skjøn­ne hvor­for de er så po­pu­la­ere. Le­ke­ne ser ut som mat­va­rer, dyr og dag­lig­dag­se ting, de pas­ser i hån­den og kan klem­mes og for­mes, og fun­ge­re som en stress­ball – de er gode å klem­me på, og fine sam­le­ob­jek­ter. Nå ty­der imid­ler­tid alt på at de ik­ke bare blir fjer­net fra bu­tikk­hyl­le­ne, men også hjem­me. Vil­le va­ere sik­ker Også hos Rin­go på Amfi Al­ta ble de po­pu­la­ere skum­le­ke­ne fjer­net straks de fikk høre om det.

– Vi valg­te å fjer­ne alt for å va­ere hund­re pro­sent sik­ker. Og så har vi lagt ut krav til le­ve­ran­dø­re­ne om hund­re pro­sent do­ku­men­ta­sjon før vi even­tu­elt be­gyn­ner å sel­ge dem igjen, sier Ire­ne Wirko­la, dag­lig le­der på Rin­go, som også er en del av kje­den Nor­dic Toy Team som send­te ut presse­mel­ding ons­dag. In­gen av leke­bu­tik­ke­ne i Al­ta har hatt de tolv pro­duk­te­ne som er fun­net gif­ti­ge, men si­den de inne­hol­der lig­nen­de skum og ik­ke er tes­tet, så har de valgt å fjer­ne dem. Beg­ge leke­bu­tik­ke­ne i Al­ta har en mel­ding til de som har hand­let hos dem.

– Er det noen som er be­kym­ret for squis­hies de har kjøpt, kan ta kon­takt med oss, sier Wirko­la.

– Det er sik­kert noen som er be­kym­ret. Og kom­mer de hit, skal de få pen­ge­ne til­ba­ke. De må gjer­ne ha kvit­te­ring, men uan­sett skal vi nok løse det, sier Kir­sti Fin­stad Nil­sen.

SKVISES I SØPLA: Squis­hi­ene som Kir­sti Fin­stad Nil­sen had­de igjen i bu­tiik­ken, gikk i søpla tors­dag mor­gen. (Foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.