Jub­len­de glad

Altaposten - - Nyheter -

Rek­tor An­ne Huse­bekk ved UIT i full ju­bel på veg­ne av Finn­mark. Hun var al­le­re­de in­for­mert om ho­ved­lin­je­ne i be­slut­nin­gen om det nye stu­di­et når Al­ta­pos­ten tok kon­takt (Se ho­ved­sak).

– Til­de­lings­bre­vet er ik­ke kom­met, men vi er kjent med at vi har fått 20 av de eks­tra stu­die­pla­se­ne Stor­tion­get har be­vil­get, og at det nå er klart for opp­start av stu­die i syke­plei­er­fa­get i Al­ta. Jeg er vel­dig, vel­dig glad på veg­ne av Finn­mark, og ik­ke minst Al­ta, som vil bli en stor­for­bru­ker av syke­plei­er­kom­pe­tan­se fram­over, sier Huse­bekk.

Han na­er­mest ga­ran­te­rer stor­stilt mar­ke­ring når stu­di­et åp­nes i ja­nu­ar 2019. – Kla­rer dere rent prak­tisk å ha

stu­di­et klart til å ta i mot stu­den­ter al­le­re­de i ja­nu­ar?

– Det skal vi kla­re. Fra Uit-le­del­sens side har vi hatt en dia­log med fa­kul­tet og in­sti­tutt med tan­ke på opp­start al­le­re­de høs­ten 2018. Det ble for kort tid, men i ja­nu­ar åp­ner vi dø­re­ne for stu­den­te­ne. Det er det ras­kes­te vi mak­tet selv om pen­ge­ne er på plass, for­kla­rer rek­to­ren.

GODT I GANG: Rek­tor ved UIT, An­ne Huse­bekk, sier 20 plas­ser er en god start. Hun sier også at sys­te­met er flek­si­belt og ka­pa­si­tet kan jus­te­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.