– Et vik­tig bi­drag

Altaposten - - Nyheter -

Ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen (Ap) jub­ler for gjen­nom­brud­det for syke­plei­er­ut­dan­nin­gen.

– Det­te er en sei­er for po­li­ti­ke­re og ut­dan­nings­mil­jø i Al­ta. Det er et re­sul­ta­tet av sva­ert god tverr­po­li­tisk jobb der vi har spilt hver­and­re gode. Jeg vil be­røm­me KRF og de lo­ka­le re­pre­sen­tan­te­ne for re­gje­rings­par­ti­ene for at vi nå er nes­ten i mål, sier ord­fø­re­ren som har brukt enormt med tid over fle­re år på å få gjen­nom­slag for syke­plei­er­ut­dan­nin­gen i Al­ta.

– Det er en tverr­po­li­tisk jobb som kro­ner sei­e­ren. Al­ta er ster­kest når vi står sam­men, og i den­ne sa­ken har man­ge bi­dratt, klar­gjør Ni­el­sen. Hun er glad for at det blir opp­start al­le­re­de i ja­nu­ar.

– Vi kun­ne håpe på opp­start i høst i og med at be­vilg­nin­ge­ne er der, men rea­lis­tisk sett tror jeg at på grunn av prak­tis­ke for­hold var

opp­start i ja­nu­ar det ras­kes­te vi kun­ne va­ere i gang.

– Kom­mu­nen har krevd 30 plas­ser og nå blir det et stu­die med kun 20 plas­ser?

– Vi me­ner at be­ho­vet i Finn­mark til­si­er at det må va­ere 30 plas­ser i stu­di­et, men med 20 har vi en start. Så får vi ut­vi­de til­bu­det etter hvert. Nå skal vi gle­de oss over et godt til­tak som kan dem­pe re­krut­te­rings­kri­sen vi ser kom­mer.

GLEDELIG: Ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen, her sam­men med Hil­de Sø­raa og Trond Gis­ke, er glad for at det kom­mer stu­die­plas­ser til Al­ta. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.